Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал покликаний знайомити лікарів із сучасними напрямами в діагностиці та лікуванні дітей з ендокринною патологією, з міжнародними стандартами та науковими дослідженнями в цій галузі медицини. Проводитимуться обговорення клінічних рекомендацій, протоколів і консенсусів у дитячій ендокринології. Також публікуємо нормативні документи, необхідні в практичній роботі лікарів, проблемні та дискусійні матеріали.

 

Політика розділів

Оригінальні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Огляди

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лекції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Клінічний випадок

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Актуальна інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Тези наукових конференцій, конгресів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Клінічна практика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі статті, надіслані для публікації у розділах журналу "Оригінальні дослідження", "Лекції", "Огляди" та "Клінічний випадок", підлягають рецензуванню.

Процес оцінки відбувається з урахуванням таких критеріїв, як інноваційний характер запропонованої теми, значення для подальшого розвитку наукових досліджень, значущість отриманих результатів, методика і спосіб представлення даних, принципи та якість підбору літератури.

Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Редактор журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або спрямування рукопису до рецензування.

Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування (автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують). Позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів редакція журналу узгоджує на власний розсуд.

Редакція залишає за собою право перевірки текстів рукописів на плагіат.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна політика

Редакційна політика «Українського журналу дитячої ендокринології» ґрунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці і проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics). При видавничій діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами. Рішення про публікацію приймає головний редактор за згодою редакційної колегії на підставі проведення об’єктивного та незалежного рецензування. Редакція проводить політику попередження та регулювання редакційних конфліктів.

 

Редакційна етика

Головний редактор

Головний редактор організовує роботу редакційної колегії, експертів-рецензентів і приймає остаточне рішення про оприлюднення авторського дослідження.

Прийняття рішення ґрунтується на дотриманні принципів відповідності статті науковим критеріям, актуальності досліджуваної теми і наявності свідчень, які становлять інтерес для читачів журналу та наукової громадськості, об’єктивності оцінки наданих робіт, незважаючи на расу, стать, громадянство, походження, релігійні чи політичні погляди авторів, конфіденційності розгляду рукописів. Дані, ідеї, інформація з рецензованих рукописів не можуть бути використані для особистої вигоди або передані третім особам.

Головний редактор зобов’язаний відмовити у публікації авторам, якщо у матеріалах виявлено факти чи інформацію, які порушують законодавство щодо дотримання авторських прав або є плагіатом.

Запобігаючи несумлінним практикам наукових публікацій, головний редактор має розглядати всі претензії щодо рецензованих рукописів, опублікованих статей і вживати заходів для відновлення несправедливо порушених прав авторів.

Експерт-рецензент

Редакторське рішення про прийняття до публікації авторської статті має узгоджуватися з результатами наукової експертизи.

Експерт-рецензент зобов’язаний надати сумлінний та неупереджений висновок щодо доцільності або відмови в публікації авторського твору.

При виконанні своїх обов’язків експерт-рецензент керується такими етичними засадами:

- наданий для рецензування рукопис має статус конфіденційного документа і не передається третім особам без належних повноважень;

- дані, які містяться в авторському рукописі, не можуть бути використані рецензентом для особистих або інших цілей;

- об’єктивно оцінюючи авторське дослідження, експерт-рецензент не вдається до персональної критики автора.      

Автор наукової публікації

Автор або колектив авторів, надаючи рукопис у редакцію журналу, гарантують оригінальність і достовірність результатів наукового дослідження. Використані першоджерела мають бути зазначені та оформлені згідно з вимогами редакції.

Плагіат у будь-якій формі, свідомо помилкові дані є неприйнятними, неетичними і неприпустимими.

До несумлінної практики наукових публікацій належить також надання автором ідентичних рукописів до різних видань.

Якщо над рукописом працював колектив авторів, то у списку зазначають усіх, хто зробив особистий внесок у концепцію, дизайн, виконання дослідження. Перед поданням роботи для опублікування співавтори мають затвердити її кінцевий варіант і дати згоду на оприлюднення. У разі виявлення автором помилок у статті на етапі підготовки до друку та після її оприлюднення  він зобов’язаний повідомити редакцію і сприяти якнайшвидшому їх виправленню або офіційній публікації спростування.

Автори наукових досліджень зобов’язані повідомляти у своїх рукописах про наявність або відсутність конфлікту інтересів та джерел фінансової підтримки.

Наукове дослідження із залученням пацієнтів

Дослідження із залученням пацієнтів або тварин мають бути проведені відповідно до чинного законодавства.

Якщо в статті використовують фотографії пацієнтів, то їх подають з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.           

 

Конфлікт інтересів

Автори мають повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, котрі містяться в рукописі. Будь ласка, у будь-якому випадку зазначте, що немає жодного конфлікту інтересів, який міг би стати причиною упередженості дослідження; або повідомте про фінансовий чи інший потенційний конфлікт інтересів.

 

Джерела фінансування

Прохання детально вказувати всі джерела фінансування, які стосуються досліджень, та повідомити у такому форматі: «Ця робота була підтримана Грантом (номер гранту)».

Якщо у дослідження не було фінансової підтримки, то, будь ласка, зазначте таке: «Це дослідження не отримало жодної фінансової підтримки від державної, громадської чи комерційної організації».

 

Слова подяки

Висловлюють у загальноприйнятих виразах. Не мають перевищувати 100 слів.

 

Умови публікації та бібліографія

Авторські рукописи мають відповідати умовам публікацій в «Українському журналі дитячої ендокринології». Умови, наведені нижче, враховують вимоги МОН України до наукових фахових видань, у яких публікуються результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (накази МОН України № 1111 від 17.10.2012 р., № 1112 від 17.10.2012 р., № 32 від 15.01.2018 р.), а також вимоги Міжнародного комітету редакторів медичних журналів щодо авторських робіт, поданих до біомедичних видань (International Committee of Medical Journal Editors).

Статті публікуються українською або англійською мовами.

Авторські оригінали надсилаються в електронній та паперовій формах (обидві версії ідентичні), або через сайт журналу.

Окрім тексту статті, автори обов’язково подають:

- індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори (якщо авторів кілька і вони працюють у різних закладах, необхідно цифрами 1, 2, 3 тощо персоніфікувати їх), міста, країни (для іноземців);

- ілюстративний матеріал;

- список цитованої літератури;

- резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 3 до 7 слів або словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та англійською (переклад має бути точним);

- фотографію першого автора (якщо авторів більше двох або один автор) або фотографію двох авторів (якщо авторів двоє). Фотографії мають бути розміром не менше ніж 3 × 4 см;

- поштову та електронну адресу, номер телефону, науковий ступінь, вчене звання, посаду одного з авторів, відповідального за листування, для опублікування в журналі;

- заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті;

- номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку редакції з авторами.

Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких працюють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригуються, друкуються в авторській редакції. Просимо перевіряти правильність написання. Транслітерацію виконувати згідно з Постановою № 55 Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Для колективної статті обов’язкові підписи всіх авторів.

Стаття надсилається в редакцію з офіційним направленням від закладу, в якому виконана робота.

У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (наприклад, роботу виконано за підтримки компанії N) та участі кожного автора у написанні статті (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; обробка матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування тощо).

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст.

Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word.

Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначають як «рис.» та нумеруються за порядком їх згадування в статті.

Фотографії, ехограми подаються в оригінальному або електронному вигляді, відскановані з роздільністю не менше ніж 300 dpi і збережені у форматах tiff чи jpg. Надписи та позначення на рисунках мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні зображення до розмірів журнальної колонки. Фотографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити. На зворотному боці фотокартки наклеюють ярлик із зазначенням назви статті, підпису до рисунка, верху та низу зображення.

Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Так, статті, які містять результати експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, і розміщені під рубрикою «Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Ці публікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Резюме до статті, в якій публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати ту ж структуру, що й стаття, і містити такі ж рубрики: «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Обсяг резюме не менше, як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Інші статті (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті з історії медицини тощо) можуть оформлятися інакше.

Вимоги до оформлення повідомлення про клінічний випадок регулюються стандартом CARE (http://www.care­statement.org), а до оформлення рандомізованих досліджень ­ стандартом CONSORT (http://www.consort­statement.org). Стандарти та рекомендації для всіх типів медичних досліджень і галузей медицини можна знайти на сайті http://www.equator­network.org.

Якщо стаття містить опис експериментів над людьми, зазначте, чи відповідала методика їх проведення Гельсінській декларації 1975 р. та її перегляду 1983 р. Повідомте, чи узгоджуються методи знеболювання та позбавлення життя тварин, якщо такі брали участь у ваших дослідженнях, з «Правилами виконання робіт з використанням експериментальних тварин», затвердженими наказом МОЗ України.

Списки літератури складають за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами (кирилицею), а потім іншими мовами (латиницею).

Посилання на статті із журналу оформлюють так: ініціали та прізвища авторів, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або збірника, рік видання, том, номер, сторінки (перша і остання), на яких вміщено статтю. Посилання на монографію: ініціали та прізвища авторів, назва книги, місце видання, рік видання, кількість сторінок. Посилання на першоджерела, опубліковані іноземними мовами, оформлюють аналогічно. УВАГА! У зв’язку з необхідністю створення англомовного сайту як однієї з вимог міжнародних наукометричних баз, внесено зміни до оформлення списків літератури. Бібліографічні посилання кирилицею необхідно дублювати англійською мовою (назву брати з англійського резюме) і зазначати мову написання статті в дужках (Ukrainian) або (Russian).

Дивитися зразок оформлення літератури

Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфікований переклад або транслітерацію назви латинськими літерами. З української мови прізвища автоматично можна транслітерувати згідно зі стандартом КМУ 2010 (паспортний), географічні назви згідно зі стандартом УКППТ 1996 (спрощений) за посиланнями https://www.slovnyk.ua/translit.phphttps://pasport.org.ua/vazhlivo/transliteratsiya.

Транслітерацію з російської мови можна зробити за посиланням http://ru.translit.net/?account=bsi. Наприкінці потрібно вказувати унікальний цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http://search.crossref.org чи http://www.citethisforme.com. Для отримання інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий рядок назву статті англійською мовою. Автори можуть вказувати свій ID ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Усі статті, надіслані для публікації у розділах журналу "Оригінальні дослідження", "Лекції", "Огляди" та "Клінічний випадок", підлягають рецензуванню.  Решта - оцінюється головним редактором чи членами редколегії. Для всіх статей визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення, що визначає рівень унікальності статті (Unicheckhttps://unicheck.com). Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернена авторам для доопрацювання та відповідей на запитання.

Коректуру авторам не висилають, всю додрукарську підготовку редакція проводить за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертають.

Не приймають до друку вже опубліковані статті або надіслані в інші видання.

Рукописи надсилати на адресу:

03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3
Email: vitapol3@gmail.com

 

Ліцензійні умови, авторські права

Відповідно до чинного законодавства України автори статті заповнюють бланк ліцензійних умов використання наукової статті, в якому вказують, що володіють виключними авторськими правами на подану наукову статтю і передають видавцю журналу такі невиключні права, як публікація статті, розміщення її в мережі Інтернет та на сайті журналу, використання метаданих статті, переклад, поширення та внесення її до різноманітних пошукових систем, наукометричних баз, передачу, зберігання й опрацювання персональних даних без обмеження терміну дії. Також автори мають право самостійно поширювати опубліковану роботу, зробивши бібліографіче  посилання на видання.

Передрук опублікованих статей іншими юридичними чи фізичними особами можливий з дозволу редакції та з посиланням на першоджерело.

Автори статті та видавці журналу не несуть відповідальності за можливі збитки або шкоду, пов’язані з використанням інформації, яка міститься в опублікованих матеріалах.

 

Перелік спеціалізованих наукометричних баз, каталогів, до яких внесено «Український журнал дитячої ендокринології»

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також є учасником проекту "Наукова періодика України".

Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

 

Журнал у фондах наукових бібліотек України

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
  • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
  • Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
  • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
  • Одеська національна наукова бібліотека
  • Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
  • Державна науково-технічна бібліотека України
  • Національна наукова медична бібліотека України
  • Наукова бібліотека імені М. Максимовича
  • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Данила Галицького