Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал покликаний знайомити лікарів із сучасними напрямами в діагностиці та лікуванні дітей з ендокринною патологією, з міжнародними стандартами та науковими дослідженнями в цій галузі медицини. Проводитимуться обговорення клінічних рекомендацій, протоколів і консенсусів у дитячій ендокринології. Також публікуємо нормативні документи, необхідні в практичній роботі лікарів, проблемні та дискусійні матеріали.

 

Політика розділів

Оригінальні дослідження

Струк­ту­ра ос­нов­но­го тек­сту стат­ті має від­по­ві­да­ти за­галь­ноп­рий­ня­тій струк­ту­рі для на­у­ко­вих ста­тей.
Ста­тті, що міс­тять ре­зуль­та­ти екс­пе­ри­мен­таль­них дос­лід­жень, зокрема ди­сер­та­цій­них, і вмі­ще­ні під руб­ри­кою «Ори­гі­наль­ні дос­лід­жен­ня», скла­да­ють­ся з та­ких роз­ді­лів: «Вступ», «Ме­та ро­бо­ти», «Ма­те­рі­а­ли та ме­то­ди», «Ре­зуль­та­ти та об­го­во­рен­ня», «Вис­нов­ки». Ці пуб­лі­ка­ції ма­ють містити та­кі не­об­хід­ні еле­мен­ти: пос­та­нов­ка проб­ле­ми у за­галь­но­му виг­ля­ді та її зв’язок із важ­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­тич­ни­ми зав­дан­ня­ми; ана­ліз ос­тан­ніх дос­лід­жень і пуб­лі­ка­цій, в яких за­по­чат­ко­ва­но розв’язан­ня да­ної проб­ле­ми і на які спи­ра­єть­ся ав­тор, ви­ді­лен­ня не­розв’яза­них ра­ні­ше час­тин за­галь­ної проб­ле­ми, кот­рим прис­вя­чу­єть­ся заз­на­че­на стат­тя; фор­му­лю­ван­ня ці­лей стат­ті; вик­лад ос­нов­но­го ма­те­рі­а­лу дос­лід­жен­ня з пов­ним об­ґ­рун­ту­ван­ням от­ри­ма­них на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів; вис­нов­ки з цьо­го дос­лід­жен­ня і пер­спек­ти­ви по­даль­ших роз­ві­док у да­но­му нап­рямі (Пос­та­но­ва Пре­зи­дії ВА­К Ук­ра­ї­ни від 15.01.2003 р. «Про під­ви­щен­ня ви­мог до фа­хо­вих ви­дань, вне­се­них до пе­ре­лі­ків ВАК Ук­ра­ї­ни»).

Ре­зю­ме до ста­ттi, в якій пуб­лі­ку­ють­ся ре­зуль­та­ти екс­пе­ри­мен­таль­них дос­лід­жень, по­вин­но ма­ти ту ж струк­ту­ру, що й стат­тя, і міс­ти­ти та­кі ж руб­ри­ки: «Ме­та ро­бо­ти», «Ма­те­рі­а­ли та ме­то­ди», «Ре­зуль­та­ти та об­го­во­рен­ня», «Вис­нов­ки». Об­сяг ре­зю­ме — од­на дру­ко­ва­на сто­рін­ка.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.