Прогностичне значення чинників ризику формування дифузного нетоксичного зоба в дітей і підлітків, що мешкають в умовах легкого йододефіциту

Наталія Василівна Багацька, Олена Ігорівна Плехова, Л. І. Глотка, Світлана Ігорівна Турчина

Анотація


Мета роботи — виявити прогностично несприятливі чинники ризику формування дифузного нетоксичного зоба (ДНЗ) у дітей і підлітків, що мешкають в умовах легкого йододефіциту.

Матеріали та методи. Клініко­генеалогічний аналіз проведено в 161 сім’ї дітей і підлітків 6—18 років із ДНЗ та в 75 сім’ях здорових однолітків — мешканців м. Харкова й Харківської області. Математичні розрахунки здійснювали із застосуванням прикладного пакета статистичних програм Excel і SPSS Statistics 17,0.

Результати та обговорення. Виділено негативні чинники ризику формування ДНЗ: обтяжена спадковість щодо захворювань щитоподібної залози (ЩЗ), патологічний перебіг вагітності (загроза переривання вагітності, гестоз другої половини вагітності, анемія вагітної) і пологів (передчасні пологи, стимулювання пологової діяльності), штучне вигодовування дитини, травми в дитини. Спадкову обтяженість щодо патології ЩЗ реєстрували в 57,8 % сімей. Виявле­но сімейне накопичення мультифакторіальних захворювань, зокрема патології ЩЗ у родичів трьох ступенів спорідненості з переважанням хвороби в осіб жіночої статі. Ефективність прогностичних критеріїв склала 65 %.

Висновки. Виявлено прогностично несприятливі чинники ризику формування ДНЗ.


Ключові слова


хворі; дифузний нетоксичний зоб; чинники ризику; спадковість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Багацька Н.В., Плехова О.І., Турчина С.І. Аналіз родоводів у сім’ях хворих на дифузний нетоксичний зоб у поєднанні із затримкою статевого розвитку // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 20. — С. 289—295.

Власенко М.В. Тиреоїдний статус у підлітків із дифузним нетоксичним зобом // Проблеми ендокринної патології. — 2008. — № 1. — С. 47—51.

Галкина Н.В. Влияние генетических факторов на развитие и результаты лечения диффузного эутироидного зоба у взрослых в условиях легкого йодного дефицита: Дисс. ...канд. мед. наук. — М., 2008. — 102 с.

Гублер Е.В., Генкин А.А. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях. — Л.: Медицина, 1973. — 141 с.

Добролюбова М.В. Медико­социальное исследование диффузного нетоксического зоба у детей, проживающих в эндемичном регионе: Дис. …канд. мед. наук. — СПб, 2005. — 143 с.

Зелінська Н.Б., Терещенко А.В., Руденко Н.Г. Стан надання спеціалізованої допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2012 році та перспективи її розвитку // Україн­ський журнал дитячої ендокринології. — 2013. — № 3. — С. 31—39.

Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высшая школа, 1990. — 352 с.

Маменко М.Е. Зоб у детей: что должен знать педиатр и врач общей практики? // Дитячий лікар. — 2012. — № 8. — С. 16—21.

Осадчук З.В. Роль спадкової схильності та середовищних факторів у виникненні захворювань щитоподібної залози у дітей, що зазнали шкідливого впливу хімічних ксенобіо­тиків // Проб­леми медичної науки та освіти. — 2002. — № 3. — С. 14—21.

Плехова Е.И., Турчина С.И., Косовцова А.В., Костенко Т.П. Некоторые особенности полового созревания и механизмы его нарушений у мальчиков­подростков с диффузным нетоксическим зобом // Проблеми ендокринної патології. — 2009. — № 4. — С. 46—51.

Плехова О.І., Турчина С.І., Багацька Н.В. та ін. Прогноз перебігу дифузного нетоксичного зоба в підлітків, що мешкають в умовах легкого йододефіциту (метод. рекомендації) // Укра­їнський журнал дитячої ендокринології. — 2013. — № 1. — С. 43—49.

Фадеев В.В., Абрамова Н.А. Генетические факторы в патогенезе йододефицитного зоба // Проблемы эндокринологии. — 2004. — Т. 50, № 1. — С. 51—55.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020