Тиреоїдна патологія і захворювання шлунково-кишкового тракту в дітей: чи існує взаємозв’язок?

Марина Євгеніївна Маменко, Оксана Олександрівна Бугаєнко

Анотація


Мета роботи — вивчити поширеність тиреоїдної патології та функціональних гастроінтестинальних розладів (ФГР) серед дітей молодшого шкільного віку і вплив наявності зоба на розвиток клінічних виявів функціональних порушень з боку шлунково­кишкового тракту (ШКТ).

Матеріали та методи. Здійснено скринінгове дослідження на базі молодших класів загальноосвітніх шкіл (695 дітей віком 6—11 років), у межах якого проводили анкетування сімей, антропометрію та огляд дітей, визначали йодурію, виконували пальпацію щитоподібної залози.

Результати та обговорення. Діти молодшого шкільного віку мають високу частоту зоба ((25,9 ± 1,6) %), недостатній рівень йодного забезпечення (медіана йодурії — 92,0 мкг/л), високу частоту порушень з боку ШКТ ((77,0 ± 1,6) %). Наявність зоба підвищує шанси на розвиток ФГР (OR = 16,44), переважно за рахунок гіпокінетичних станів: синдрому подразненого кишечника із закрепами (OR = 3,96), функціональних розладів біліарного тракту за гіпокінетичним типом (OR = 1,91), функціональної диспепсії із постпрандіальним дистрес­синдромом (OR = 2,97).

Висновки. Стан йодного забезпечення дітей шкільного віку на сході України відповідає йодному дефіциту легкого ступеня тяжкості. Наявність зоба підвищує ризик розвитку ФГР, переважно за рахунок гіпокінетичних станів.


Ключові слова


зоб; гіпофізарно¬тиреоїдна система; функціональні гастроінтестинальні розлади; діти

Повний текст:

PDF

Посилання


Белоусов Ю.В., Волошин К.В. Диагностические критерии функциональной диспепсии у детей по материалам Римского консенсуса III // Современная педиатрия. — 2012. — № 2 (42). — С. 120—123.

Белоусов Ю.В., Павленко Н.В. Заболевания гастродуоденальной зоны у детей. Дополнения и комментарии к протоколам и стандартам диагностики и лечения // Здоровье ребенка. — 2011. — № 2 (29). — С. 98—102.

Боднар Г.Б. Порушення моторно-евакуаторної функції товстої кишки у дітей // Здоровье ребенка. — 2012. — № 7 (42). — С. 69—71.

Гурська В.А. Особливості фізичного та статевого розвитку і гормональних показників при порушеннях пубертату у юнаків та підлітків за умов йодного дефіциту // Проблеми ендокринної патології. — 2007. — № 1. — С. 22—25.

Дедов И.И. Профилактика и лечение йоддефицитных заболеваний в группах повышенного риска: Пособие для врачей. — М.: Медицина, 2004. — 262 с.

Дедов И.И., Петеркова В.А. Руководство по детской эндокринологии. — М.: Универсум Паблишинг, 2006. — 595 с.

Звіт «Про національне дослідження вживання населенням харчових мікронутрієнтів» / АМН України, МОЗ України, ДК стат. України, ЮНІСЕФ. — К.: Прем’єр Медіа, 2004. — 64 с.

Зелінська Н.Б., Труш О.А., Маменко М.Є., Бєлих Н.А. Регіональна модель профілактики йодного дефіциту // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2009. — № 2. — С. 17—23.

Йододефіцит та моніторинг програм йодної профілактики: Метод. рекомендації / Ред. М.Д. Тронько. — К., 2004. — 34 с.

Квашніна Л.В., Зелінська Н.Б., Маменко М.Є. Донозологічна профілактика та лікування зоба у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2009. — № 5. — С. 34—35.

Кияев А.В. Заболевания щитовидной железы у детей и подростков в йододефицитном регионе (эпидемиология, дифференциальная диагностика, терапевтическая тактика): Автореф. дис. …докт. мед. наук: спец. 14.00.03 «Эндо¬кринология». — М., 2008. — 46 с.

Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — К.: Морион, 2001. — 394 с.

Маменко М.Є. Йододефіцитні захворювання у дітей на сході України // Современная педиатрия. — 2008. — № 3. — С. 22—25.

Маменко М.Є. Методи корекції йодного дефіциту: порівняльний аналіз ефективності // Здоровье ребенка. — 2009. — № 1. — С. 47—51.

Маменко М.Є., Єрохіна О.І. Вікові та статеві особливості формування тиреоїдної патології у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2008. — № 6. — С. 30—35.

Маменко М.Є. Дифузний зоб у молодших школярів шахтарських міст Луганської області // Здоровье ребенка. — 2008. — № 3. — С. 32—36.

Маменко М.Є. Епідеміологія дефіциту йоду та заліза у дітей-мешканців Луганської області // Перинатологія та педіатрія. — 2009. — № 1. — С. 62—65.

Маменко М.Є. Йододефіцитні захворювання: проблеми досягнення лікувального комплаєнсу // Перинатологія та педіатрія. — 2008. — № 4. — С. 45—49.

Миронюк Н.І., Федчишин І.Ю. Вплив йодного дефіциту на показники фізичного розвитку та його гармонійність у дітей шкільного віку // Ендокринологія. — 2008. — № 2 (13). — С. 191—198.

Паньків В.І. Йододефіцитні захворювання: практичний посібник. — К., 2003. — 70 с.

Пархоменко Л.К., Єщенко А.В. Патология пищеварительной системы у детей и подростков с заболеваниями щитовидной железы // Здоровье ребенка. — 2010. — № 5 (26). — С. 126—130.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія»: наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006 р. / МОЗ України. — К., 2006. — 88 с. — (Нормативний документ МОЗ України).

Сорокман Т.В., Соломатіна М.О., Оршак Л.В. Йоддефіцитні захворювання. Частина І // Здоровье ребенка. — 2007. — № 6 (9). — С. 78—81.

Сорокман Т.В., Швигар Л.В., Оршак Л.В. Оцінка розвитку дітей, які мешкають у йоддефіцитному регіоні. Частина ІІ // Здоровье ребенка. — 2008. — № 1 (10). — С. 83 — 85.

Стан здоров’я дітей 0–17 років в Україні та надання їм медичної допомоги за 2009 рік. Статистично-аналітичний довідник МОЗ. — К.: Поліум, 2010. — 214 с.

Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення: наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 р. / МОЗ України. — К., 2013. — 300 с. — (Нормативний документ МОЗ України).

Шадрин О.Г. Функциональная диспепсия у детей: проблемы диагностики и лечения // Здоров'я України. — 2011. — № 7. — С. 29—31.

Щеплягина Л.А., Долбова С.И. Эффективность профилактики и коррекции дефицита йода у детей раннего возраста // Педиатрия. — 2006. — № 4. — С. 75—79.

Anderson M., Takkouche B., Egli I. et al. Current global iodine status and progress over the last decade towards the elimination of iodine defi¬¬ciency // Bulletin of the WHO. — 2005. — Vol. 83, N 7. — Р. 518—525.

Assessment of the Iodine Deficiency Disorders and monitoring their elemination: a guide for programmer managers. — [3rd ed.]. — Geneva, WHO/ Euro/ NUT/, 2007. — P. 1—98.

Drossman D.A. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III // Process. Gastroenteroljgy. — 2006. — Vol. 130, N 5. — Р. 1377—1390.

Mu Li., Creswell J. Eastman, Kay V. Waite et al. Are Australian children iodine deficient? Results of the Australian National Iodine Nutrition Study // MJA. — 2006. — Vol. 184, N 4. — Р. 165—169.

WHO, Global Database on Iodine Deficiency «Iodine status worldwide». — Geneva, 2004. — 48 p.

Zimmermann M.B., Wegmueller R., Zeder C. et al. Dual fortification of salt with iodine and micronized ferric pyrophosphate: a randomized, double-blind, controlled trial // Am. J. Clin. Nutr. — 2004. — Vol. 80, N 4. — P. 952—959.

Zimmermann M.B. Iodine deficiency and excess in children: worldwide status in 2013 // Endocrine practice. — 2013. — Vol. 19, N 5. — P. 839—846.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019