Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Український журнал дитячої ендокринології?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Списки літератури скла­да­ють тіль­ки за ал­фа­ві­том: спо­чат­ку пра­ці ук­ра­їн­ською та ро­сій­ською мо­ва­ми (ки­ри­ли­цею), а по­тім ла­ти­ни­цею.

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініціали, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок (наприклад: 6. Дегтярёва И.И. Панкреатит.— К.: Здоров’я, 1992.— 168 с.); для статей із журналів та збірників — прізвище, ініціали, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, том, номер, сторінки (початкова і остання), на яких вміщено статтю (наприклад: 8. Васильєва Н.В. Стан оксидантної та захисної глутатіонової систем крові хворих в різні періоди мозкового інсульту // Буков. мед. вісник.— 1998.— Т. 2,
№ 2.— С. 80—84. Для іноземних видань: 7. Eastell R., Boyle I., Compsyon J. et al. Management of male osteoporosis: Report of the UK Consensus Group // Quarterly J. Med.— 1998.— Vol. 91, N 2.— P. 71—92.).

Посилання в тексті зазначаються цифрами в квадратних дужках (наприклад: [7]).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче є необхідні пояснення).
 2. Файл містить:
  - ін­декс УДК; наз­ву стат­ті; пріз­ви­ща та іні­ці­али ав­то­рів; назву ус­та­но­ви, де пра­цю­ють ав­то­ри, міс­та, кра­ї­ни (для іно­земців);
  - тек­ст;
  - спис­ок ци­то­ва­ної лі­те­ра­ту­ри (50 % ма­ють бу­ти менше ніж п’яти­річної дав­ни­ни);
  -  ре­зю­ме з пов­ним за­го­лов­ком стат­ті, пріз­ви­ща­ми та іні­ці­а­ла­ми ав­то­рів,  клю­чо­вими сло­вами (від 3 до 7 слів чи сло­вос­по­лу­чень, що роз­кри­ва­ють зміст стат­ті) трьо­ма мо­ва­ми: ук­ра­їн­ською, ро­сій­ською та анг­лій­ською (пе­ре­­клад має бу­ти якіс­ним і точ­ним);
  -пош­то­ву та елек­тронну ад­ре­су, но­мер те­ле­фо­ну од­но­го з ав­то­рів для опуб­лі­ку­вання в жур­на­лі;
  - но­ме­ри те­ле­фо­нів для за­без­пе­чен­ня опе­ра­тив­ного зв’яз­ку ре­дак­ції з ав­то­ра­ми.

  Текст набрано у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman 12 пунктів з одинарним міжрядковим інтервалом без табуляторів і переносів у словах; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

  Діаг­ра­ми та гра­фіки побудовано у фор­ма­тах Excel або Graph і встанлено у текст разом з ви­хід­ними да­ними, які ви­ко­рис­то­ву­ва­ли для по­бу­до­ви.
  Фо­тог­ра­фії, ехог­рами, ви­ко­на­ні про­фе­сій­но вруч­ну ма­люн­ки по­да­ють в ори­гі­налі (на зво­рот­но­му бо­ці ілюст­рацій мають бу­ти заз­на­че­ні пріз­ви­ща ав­то­рів, наз­ва стат­ті, но­мер та під­пис до ри­сун­ка, верх та низ зоб­ра­жен­ня) або в елек­трон­ному вигляді (від­ска­но­ва­ні з роз­діль­ніс­тю не мен­ше 300 dpi і збе­ре­же­ні у фор­ма­тах TIFF чи JPEG). Фо­тог­ра­фії па­ці­єн­тів по­да­ють з їх­ньої пись­мо­вої зго­ди або в та­ко­му виг­ля­ді, щоб особу хво­ро­го не­мож­ли­во бу­ло вста­но­ви­ти.

  Ре­зю­ме до ста­тті, в якій пуб­лі­ку­ють­ся ре­зуль­та­ти екс­пе­ри­мен­таль­них дос­лід­жень, по­вин­но ма­ти ту саму струк­ту­ру, що й стат­тя, і міс­ти­ти ті самі руб­ри­ки. Об­сяг ре­зю­ме — од­на дру­ко­ва­на сто­рін­ка.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.