Новий підхід до вивчення локусу контролю здоров’я в підлітків із цукровим діабетом 1 типу

О. О. Кирилова

Анотація


Мета роботи — вивчення уявлень підлітка із цукровим діабетом (ЦД) 1 типу щодо  відповідальності за збереження та підтримку його здоров’я та визначення чинників впливу на його стан.

Матеріали та методи. У психодіагностичному дослідженні взяли участь 60 підлітків 12—18 років із ЦД 1 типу. Для досягнен­­ня мети використовувався розроблений «Скринінг­тест для визначення локус­контролю здоров’я  хворих підлітків з ЦД 1 типу».

Результати та обговорення. В статті представлено новий інструментарій для швидкого визначення у підлітків із ЦД 1 типу наявності усвідомлення відповідальності за підтримку власного здоров’я, а також знань щодо причин виникнення декомпенсованих станів. Наведено результати власних досліджень, які доводять ефективність запропонованого тесту.

Висновки. Використання тесту дасть змогу спеціалістам шкіл самоконтролю визначати напрями корекційних заходів при медико­психологічному супроводі цього контингенту хворих підлітків, що спрямовано на підтримку довгострокової мотивації до самоконтролю ЦД.

 


Ключові слова


підлітки; цукровий діабет 1 типу; рівень глікемічного контролю; мотивація до самоконтролю; локус контролю здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Будрейко О.А., Михайлова Е.А., Кирилова О.О. та ін. Пси­­хологічні аспекти самоконтролю цукрового діабету у дітей: посібник. — К.: ТОВ «Люди в білому», 2015. — 80 с.

Кирилова О.О., Будрейко О.А., Чумак С.О. А. с. № 68180, UA Скринінг-тест для визначення локус-контролю здоров’я у підлітків, хворих на ЦД І типу. — № 68824, заяв.11.08.2016; опубл. 07.10.2016.

Коломиец И.Л. Эмоциональные и поведенческие характеристики детей с сахарным диабетом и их матерей [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. — 2012. — N 5 (16). — URL: http://medpsy.ru (дата обращения: 11.11.2016).

Кукуруза Г.В., Кирилова О.О. та ін. Комплексна оцінка внут­­рішніх уявлень про здоров’я підлітків із затримкою статевого розвитку: метод. рек. / ДУ «ІОЗДП АМНУ» — К., 2011. — 27 с.

Ташманова А.Б., Исмаилов С.И., Рахимова Г.Н., Абдуразакова З.К. Оценка эффективности новой структурированной прог­раммы для обучения больных сахарным диабетом 1 типа в Республике Узбекистан // Международный эндокринологичес­кий журнал. — 2014. — № 1 (57). — С. 46—50.

Хижняк О.О., Барабаш Н.Е., Тихонова Т.М. Роль системы обучения в формировании активной мотивации к самоконтролю у больных сахарным диабетом // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2014. — № 5. — С. 116—120.

Budreiko OA, Mykhailova EA, Kyrylova OO i spivav. Psykholohichni aspekty samokontroliu tsukrovoho diabetu u ditei: posibnyk. – K.: TOV «Liudy v bilomu». 2015;80 s. (in Ukr)

Kyrylova OO, Budreiko OA, Chumak SO. A.s. № 68180, UA Skrininh-test dlia vyznachennia lokus-kontroliu zdorov’ia u pidlitkiv, khvorykh na TsD I typu. – № 68824, zaiav.11.08.2016; opubl. 07.10.2016. (in Ukr)

Kolomiets IL. Emotsional’nye i povedencheskie kharakteristiki detei s sakharnym diabetom i ikh materei [Elektronnyi resurs]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. 2012;5(16). – URL: http://medpsy.ru. (in Rus)

Kukuruza HV, Kyrylova OO i spivav. Kompleksna otsinka vnutrishnikh uiavlen pro zdorov’ia pidlitkiv iz zatrymkoiu statevoho rozvytku: metod. rek. / DU «IOZDP AMNU». (Ukr) – K. 2011:27 s.

Tashmanova AB, Ismailov SI, Rakhimova GN, Abdurazakova ZK. Otsenka effektivnosti novoi strukturirovannoi programmy dlya obucheniya bol’nykh sakharnym diabetom 1 tipa v Respublike Uzbekistan. Mezhdunarodnyi endokrinologicheskii zhurnal. 2014;1(57):46-50. (in Rus)

Khizhnyak OO, Barabash NE, Tikhonova TM. Rol’ sistemy obucheniya v formirovanii aktivnoi motivatsii k samokontrolyu u bol’nykh sakharnym diabetom. Mezhduna­rodnyi endokrinologicheskii zhurnal. 2014;5:116-120. (in Rus)
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020