Український журнал дитячої ендокринології

Науково-практичне рецензоване видання для ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, розглядає проблеми теоретичної і клінічної дитячої ендокринології
Офіційний вісник Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України та Асоціації дитячих ендокринологів України

Заснований у 2010 році

-

Головний редактор: Наталія Борисівна Зелінська, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, президент Асоціації дитячих ендокринологів України.

Засновники видання: Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (iozdp.org.ua), Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дитячих ендокринологів України», Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія СК № 20437­-10237 ПР від 28.11.2013 р.

Видавець: Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському журналі дитячої ендокринології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2304-005X (Print), 2523-4277 (Online).

DOI: 10.30978/UJPE.

Сайт: ujpe.com.ua

-

Редакційна колегія

Багацька Наталія Василівна
д. біол. н., проф., завідувач лабораторії медичної генетики ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Україна

Базарбекова Римма Базарбековна
д. мед. н., проф., завідувач кафедри ендокринології Алматинського інституту удосконалення лікарів, Алмати, Республіка Казахстан

Большова Олена Василівна
д. мед. н., проф., керівник відділу дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України, Київ, Україна

Глоба Євгенія Вікторівна
к. мед. н., провідний науковий співробітник відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

Диннік Вікторія Олександрівна
д. мед. н., ст. н. с., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Україна

Donaldson Malcolm David Cairns
MD, PhD, Prof. University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom

Єрін Юрій Серафимович
лікар-дитячий ендокринолог Львівського обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, Львів, Україна

Косовцова Ганна Василівна
к. мед. н., старший науковий співробітник відділення дитячої ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Україна

Mazur A.
MD, PhD, Prof. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Poland

Маменко Марина Євгенівна
д. мед. н., проф., декан педіатричного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Minkov M.
MD, PhD, full professor, Head, Department of Pediatrics, Neonatology and Adolescent Medicine bei Vienna North Hospital, Vienna, Austria

Петеркова Валентина Анатоліївна
д. мед. н., проф., академік РАН, директор Інституту дитячої ендокринології, заступник  директора ФДБУ «Ендокринологічний науковий центр»

Погадаєва Наталія Леонідівна
к. мед. н., завідувач відділення ендокринології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Київ, Україна

Солнцева Анжеліка Викторівна
д. мед. н., проф., УО «Білоруський державний медичний університет», 1-а кафедра дитячих хвороб, Мінськ, Республіка Білорусь

Спринчук Наталія Андріївна
д. мед. н., завідувач відділення дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка НАМН України, Київ, Україна

Турчина Світлана Ігорівна
д. мед. н., ст. н. с., завідувач відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України», Харків, Україна

Фурдела Вікторія Богданівна
к. мед. н., доцент кафедри педіатрії №2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Хижняк Оксана Олегівна
д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології НАМН України», Харків, Україна

Чайченко Тетяна Валеріївна
д. мед. н., професор кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету, Харків, Україна

Чумак Світлана Олександрівна
к. мед. н., дитячий ендокринолог ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Щербак Юлія Олександрівна
м. Київ, Україна

--