Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан щитоподібної залози у дітей з ожирінням

О. В.  Шушляпіна, О. А. Будрейко

Анотація


Мета роботи — вивчити особливості функціонального стану щитоподібної залози  залежно від наявності інсулінорезистентності у дітей з ожирінням.

Матеріали та методи. Обстежено 213 дітей з ожирінням віком від 6 до 16 років, яких розподілили на дві групи залежно від наявності інсулінорезистентності за індексом НОМА­IR, а також на чотири групи залежно від наявності тиреопатії. Діагностику тиреоїдної патології здійснювали за допомогою пальпаторного та ультразвукового дослідження щитоподібної залози, визначення антитиреоїдних антитіл, рівня тиреотропного гормона, вільного тироксину та трийодтироніну у сироватці крові імуноферментним методом. За величиною співвідношення тиреотропного гормона і вільного тироксину визначали наявність мінімальної тиреоїдної недостатності. Всім дітям проведено дослідження вмісту інсуліну, глюкози в крові та визначення індексу НОМА­IR.

Результати та обговорення. Встановлено, що у дітей з ожирінням наявність інсулінорезистентності впливала лише на формування автоімунного тиреоїдиту, частота якого серед хворих зі зниженою чутливістю до інсуліну була в 5 разів вищою порівняно з пацієнтами без інсулінорезистентності. З порушень тиреоїдної регуляції найчастіше виявляли патологічні зміни вмісту тиреотропного гормона, переважно у вигляді його збільшення (на 17,9 %). Зв’язок гіпотиреозу зі зниженням чутливості до інсуліну встановлено у хворих на автоімунний тиреоїдит, у яких підвищення рівня тиреотропного гормона мало місце лише  за наявності інсулінорезистентності. Зниження тиреоїдної функції у дітей з ожирінням без тиреопатій та з мінімальними змінами структури щитоподібної залози виявляли частіше за умови нормальної чутливості до інсуліну, особливо у хлопчиків.

Висновки. Інсулінорезистентність має значущий негативний вплив на формування автоімунного тиреоїдиту та зниження функції щитоподібної залози у дітей з ожирінням. Існують гендерні відмінності у негативному впливі зниженої чутливості до інсуліну на формування патології щитоподібної залози при ожирінні, зокрема більша схильність до її виникнення у хворих чоловічої статі, що підтверджено розвитком автоімунного тиреоїдиту в хлопчиків з ожирінням лише за наявності інсулінорезистентності, а також тенденцією до зниження функції щитоподібної залози при нижчих значеннях НОМА­IR у хлопчиків порівняно з дівчатками.

 


Ключові слова


діти; ожиріння; дифузний нетоксичний зоб; автоімунний тиреоїдит; гіпотиреоз; мінімальна тиреоїдна недостатність; інсулінорезистентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар П.М., Скрипник Н.В. Метаболічний синдром: патогенез, діагностика і лікування // Ендокринол. — 2010. — Т. 15, № 2. — С. 295—304.

Вацеба Т.С., Скрипник Н.В. Корекція інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йодної недостатності // Междунар. эндокринол. журн. — 2013. — Т. 6, № 54. — Режим доступу до ресурсу: http:// www.mit-ua. com./archive/article/36968.

Кіхтяк О.П. Механізми розвитку інсулінорезистентності та її мішені // Укр. мед. часопис. — 2013. — Т. 5, № 97. — С. 99—101.

Iwen K.A., Schröder E., Brabant G. Thyroid hormones and the metabolic syndrome [Електронний ресурс] // Eur Thyroid J. — 2013. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24783045.

Knight B., Shields B., Hattersley A., Vaidya B. Maternal hypothyro­xinaemia in pregnancy is associated with obesity and adverse maternal metabolic parameters // Eur J Endocrinol. — 2016. — Vol. 174. — P. 51—57.

Maratou E., Hadjidakis D.J., Peppa M. et al. Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hyperthyroidism // Eur J. Endocrinol. — 2010. — Vol. 163, N 4. — P. 625—630.

Pacifico L., Bonci E., Ferrato F. et al. Hepatic steatosis and thyroid function tests and obese children // Int. J. Endocrinol. — 2013. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 23431294.

Saroj K., Sah S., Rajendra K.C. et al. Thyroid dysfunction in metabolic syndrome patients and its relationship with components of metabolic syndrome // Clinical Diabetes and Endocrinology. — 2016. — Vol. 2:3. — DOI: 10.1186/s40842-016-0021-0 — https://clindiabetesendo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40842-016-0021-0).

Udenze I., Nnaji I., Oshodi T. Thyroid function in adult Nigerians with metabolic syndrome // PanAfr Med J. — 2014. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25574328? dopt= Abstract.

Bondar P.M., Skrypnyk N.V. Metabolichnyjsyndrom: patoghenez, diaghnostyka i likuvannja // Endokrynologhija. — 2010. — T. 15, # 2 — S. 295—304.

Vaceba T.S., Skrypnyk N.V. Korekcijainsulinorezystentnosti u khvorykhnapervynnyjghipotyreoz v umovakhjodnojinedostat - nosti // Mezhdun. эndokryn. zhurnal. — 2013. — T. 6, # 54. — WWW.mit-ua. com./archive/article/36968.

Kikhtjak O.P. Mekhanizmyrozvytkuinsulinorezystentnostitajijimisheni // Ukr. med. chasopys. — 2013. — T. 5, # 97. — S. 99—101.

Iwen K. A. Thyroid hormones and the metabolic syndrome. [Електроннийресурс] / K. A. Iwen, E. Schröder, G. Brabant // European Thyroid Journal. – 2013. – Режимдоступудоресурсу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24783045.

Maternal hypothyroxinaemia in pregnancy is associated with obesity and adverse maternal metabolic parameters. Bridget A Knight, Beverley M Shields, Andrew T Hattersley, Bijay Vaidya. EuropeanJournalofEndocrinology. Jan 2016, Vol. 174: 51-57

Maratou E., Hadjidakis D.J., Peppa M. et al. Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hyperthyroidism // European J. Endocrin. — 2010. — Vol. 163, N 4. — P. 625—630.

Pacifico L., Bonci E., Ferrato F. et al. Hepatic steatosis and thyroid function tests and obese children // Int. J. Endocrinol. — 2013; 381014 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431294.

Thyroid dysfunction in metabolic syndrome patients and its relationship with components of metabolic syndrome. SarojKhatiwada, Santosh Kumar Sah, Rajendra KC, NirmalBaral, Madhab Lamsal. ClinicalDiabetesandEndocrinology. Dec 2016, Vol. 2, No. 1

Udenze I. Thyroid function in adult Nigerians with metabolic syndrome. [Електроннийресурс] / I. Udenze, I. Nnaji, T. Oshodi // The Pan African Medical Journal. – 2014. – Режимдоступудоресурсу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25574328?dopt=Abstract.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020