Використання інсулінових помп у лікуванні дітей із цукровим діабетом за даними реєстру Вінницької області

О. О. Фіщук, А. В. Хромих

Анотація


Мета роботи — дослідити вплив помпової інсулінотерапії (ПІТ) на стан глікемічного контролю та частоту й тяжкість гострих ускладнень цукрового діабету (ЦД) — гіпоглікемії, діабетичного кетоацидозу — після переведення хворих з режиму багаторазових ін’єкцій інсуліну (БІІ).

Матеріали та методи. У дослідженні взяло участь 55 дітей, хворих на ЦД 1 типу: 24 хлопчики та 31 дівчинка віком від 1 до 17 років (у середньому (10,34 ± 6,87) року) із тривалістю захворювання від 0,6 до 11 років (у середньому (5,81 ± 4,13) року). Усі діти були переведені з БІІ на ПІТ. Для лікування застосовували інсулінові помпи Medtronic MiniMed (США). За допомогою помп уводили аналоги інсуліну ультракороткої дії (лізпро, аспарт). Рівень глікемії визначали за допомогою портативних глюкометрів і тест­смужок.

Результати та обговорення. Контрольне дослідження глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) проводили кожних 3 місяці. Кількість епізодів гіпоглікемій, діабетичного кетоацидозу підраховували через 12 місяців після переведення на ПІТ. Рівень HbA1с перед переведенням на ПІТ становив від 8,22 до 13,54 % (у середньому (11,16 ± 2,17) %). Через 3 місяці після переведення показник HbA1c зменшився в середньому до (8,96 ± 1,4) %, через 6 місяців — у середньому до (8,12 ± 1,3) %. Через 12 місяців від початку дослідження показник HbA1c стабілізувався в межах (8,24 ± 1,4) %. За нашими даними, епізодів гіпоглікемій за попередній рік у досліджуваній групі, пацієнти якої перебували на той час на БІІ, було: легких гіпоглікемій — 140 (спостерігалися у всіх 55 пацієнтів); середнього ступеня тяжкості — 98 (23 пацієнти); тяжких гіпоглікемій — 39 (1 пацієнт). Через рік після переведення цих пацієнтів на ПІТ кількість епізодів гіпоглікемій зменшилася: легких гіпоглікемій — 21, середнього ступеня тяжкості — 43, тяжких гіпоглікемій — 10. Кількість випадків діабетичного кетоацидозу до переходу на ПІТ за рік — 15 епізодів. Після початку ПІТ кількість випадків кетоацидозу зменшилася до семи.

Висновки. Постійна підшкірна інфузія інсуліну у вигляді ПІТ має низку переваг над багаторазовими ін’єкціями інсуліну і може вважатися методом вибору в лікуванні дітей, хворих на ЦД, особливо з незадовільним глікемічним контролем та частими гострими ускладненнями ЦД.

 


Ключові слова


цукровий діабет; помпова інсулінотерапія; гіпоглікемія; діабетичний кетоацидоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Глоба Є.В., Зелінська Н.Б., Погадаєва Н.Л. Помпова інсулінотерапія у дітей із цукровим діабетом 1-го типу: клінічні спостереження // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2011. — № 1. — С. 68—72.

Петеркова В.А., Кураева Т.Л., Емельянов А.О. Трехлетний опыт использования инсулиновых помп в клинической педиатрической практике // Сахарный диабет. — 2006. — № 4. — С. 6—8.

Glucose Concentrations of Less Than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) Should Be Reported in Clinical Trials: A Joint Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes // Diabetes Care. — 2017. — Vol. 40, N 1. — P. 155—157. — Web. 13 Feb. 2017 / https://doi.org/10.2337/dc16-2215.

Nimri R., Weintrob N., Benzaquen H. et al. Insulin Pump Therapy in Youth With Type 1 Diabetes: A Retrospective Paired Study // Pediatrics. — 2006. — Jun; 117 (6). — Р. 2126—2131. — DOI: 10.1542/peds.2005-2621.

Phillip M., Battelino T., Rodriguez H. et al. Use of insulin pump therapy in the pediatric age-group. Consensus statement // Diabetes Care. — 2007. — Vol. 30. — P. 1653—1662.

Phillips G., Evans D., Pritchard L. Continuous Subcutaneous Insulin Infusion for Children with Type 1 Diabetes: an Audit of the Singleton Hospital Pediatric // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 92—100.

Pickup, Insulin Pump Therapy and CGM, 2009, Oxford Diabetes Library & Medtronic Data On File, 2009. — Режим доступу: http://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199568604.001.0001/ med-9780199568604?rskey=9hjqKX&result=5.

Pogadayeva N., Zelinska N., Nifontova L. Influence of insulin pump-therapy on diabetes complication at child with DM1 (clinical case) // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 103.

Shalitin S., Gil M., Nimri R. et al. Predictors of glycemic control in patients with type 1 diabetes switched to insulin pump therapy // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 20.

Tori Rodriguez, MA, LPC: New Recommendation on Reporting Hypoglycemia in Clinical Trials; 04.01.2017. — Pежим доступу: http://www.endocrinologyadvisor.com/diabetes/defining-hypoglycemia-in-clinical-trials/article/629627/

Weintrob N., Schechter A., Benzaquen H. et al. Glycemic patterns detected by continuous subcutaneous glucose sensing in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus treated by multiple daily injections vs continuous subcutaneous insulin infusion // Arch. Pediatr. Adolesc. Med. — 2004. — N 158. — P. 677—684.

Zelinska N., Nifontova L. Experience of use insulin pump in treatment of 0—3-years children with DM 1 // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 101—102.

Hloba Ye.V., Zelins'ka N.B., Pohadayeva N.L. Pompova insulinote-

rapiya u ditey iz tsukrovym diabetom 1-ho typu: klinichni spostere-

zhennya // Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya. –

— # 1. — S. 68—72.

Peterkova V.A., Kuraeva T.L., Emel'yanov A.O. Trekhletnyy opыt

yspol'zovanyya ynsulynovыkh pomp v klynycheskoy pedyatryches-

koy praktyke // Sakharnыy dyabet. — 2006. — # 4. — S. 6—8.

Glutsose Tsontsentrations of Less Than 3.0 mmol/L (54 mg/dL)

Should Be Reported in Tslinitsal Trials: A Joint Position Statement of

the Ameritsan Diabetes Assotsiation and the European Assotsiation

for the Study of Diabetes // Diabetes Tsare. — 2017. — Vol. 40,

N 1. — P. 155—157. — Web. 13 Feb. 2017 / https://doi.org/10.2337/

dts16-2215.

Nimri R., Weintrob N., Benzaquen H. et al. Insulin Pump Therapy in

Youth With Type 1 Diabetes: A Retrospetstive Paired Study //

Pediatritss. — 2006. — Jun; 117 (6). — R. 2126—2131. — DOI:

1542/peds.2005-2621.

Phillip M., Battelino T., Rodriguez H. et al. Use of insulin pump

therapy in the pediatrits age-group. Tsonsensus statement // Diabetes

Tsare. — 2007. — Vol. 30. — P. 1653—1662.

Phillips G., Evans D., Pritchard L. Tsontinuous Subtsutaneous Insulin

Infusion for Children with Type 1 Diabetes: an Audit of the Singleton

Hospital Pediatrits // Pediatrits Diabetes. — 2009. — Vol. 10

(Suppl. 11). — P. 92- 100.

Pitskup, Insulin Pump Therapy and GSM, Oxford Diabetes Library &

Medtronits data On File, 2009.

Pogadayeva N., Zelinska N., Nifontova L. Influentse of insulin pumptherapy

on diabetes tsomplitsation at child with DM1 (tslinitsal tsase) //

Pediatrits Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 103.

Shalitin S., Gil M., Nimri R. et al. Preditstors of glytsemits tsontrol in

patients with type 1 diabetes switched to insulin pump therapy //

Pediatrits Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 20.

Tori Rodriguez, MA, LPTs: New Retsommendation on Reporting

Hypoglytsemia in Tslinitsal Trials; 04.01.2017. — Pezhym dostupu:

http://www.endotsrinologyadvisor.tsom/diabetes/defininghypoglytsemia-

in-tslinitsal-trials/artitsle/629627/

Weintrob N., Schechter A., Benzaquen H. et al. Glytsemits patterns

detetsted by tsontinuous subtsutaneous glutsose sensing in children

and adolestsents with type 1 diabetes mellitus treated by multiple

daily injetstions vs tsontinuous subtsutaneous insulin infusion // Arch.

Pediatr. Adolests. Med. — 2004. — N 158. — P. 677—684.

Zelinska N., Nifontova L. Experientse of use insulin pump in

treatment of 0—3-years children with DM 1 // Pediatrits Diabetes. —

— Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 101—102.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020