Використання інсулінових помп у лікуванні дітей із цукровим діабетом за даними реєстру Вінницької області

Автор(и)

  • О. О. Фіщук Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Ukraine
  • А. В. Хромих Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Ukraine

Ключові слова:

цукровий діабет, помпова інсулінотерапія, гіпоглікемія, діабетичний кетоацидоз

Анотація

Мета роботи — дослідити вплив помпової інсулінотерапії (ПІТ) на стан глікемічного контролю та частоту й тяжкість гострих ускладнень цукрового діабету (ЦД) — гіпоглікемії, діабетичного кетоацидозу — після переведення хворих з режиму багаторазових ін’єкцій інсуліну (БІІ).

Матеріали та методи. У дослідженні взяло участь 55 дітей, хворих на ЦД 1 типу: 24 хлопчики та 31 дівчинка віком від 1 до 17 років (у середньому (10,34 ± 6,87) року) із тривалістю захворювання від 0,6 до 11 років (у середньому (5,81 ± 4,13) року). Усі діти були переведені з БІІ на ПІТ. Для лікування застосовували інсулінові помпи Medtronic MiniMed (США). За допомогою помп уводили аналоги інсуліну ультракороткої дії (лізпро, аспарт). Рівень глікемії визначали за допомогою портативних глюкометрів і тест­смужок.

Результати та обговорення. Контрольне дослідження глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) проводили кожних 3 місяці. Кількість епізодів гіпоглікемій, діабетичного кетоацидозу підраховували через 12 місяців після переведення на ПІТ. Рівень HbA1с перед переведенням на ПІТ становив від 8,22 до 13,54 % (у середньому (11,16 ± 2,17) %). Через 3 місяці після переведення показник HbA1c зменшився в середньому до (8,96 ± 1,4) %, через 6 місяців — у середньому до (8,12 ± 1,3) %. Через 12 місяців від початку дослідження показник HbA1c стабілізувався в межах (8,24 ± 1,4) %. За нашими даними, епізодів гіпоглікемій за попередній рік у досліджуваній групі, пацієнти якої перебували на той час на БІІ, було: легких гіпоглікемій — 140 (спостерігалися у всіх 55 пацієнтів); середнього ступеня тяжкості — 98 (23 пацієнти); тяжких гіпоглікемій — 39 (1 пацієнт). Через рік після переведення цих пацієнтів на ПІТ кількість епізодів гіпоглікемій зменшилася: легких гіпоглікемій — 21, середнього ступеня тяжкості — 43, тяжких гіпоглікемій — 10. Кількість випадків діабетичного кетоацидозу до переходу на ПІТ за рік — 15 епізодів. Після початку ПІТ кількість випадків кетоацидозу зменшилася до семи.

Висновки. Постійна підшкірна інфузія інсуліну у вигляді ПІТ має низку переваг над багаторазовими ін’єкціями інсуліну і може вважатися методом вибору в лікуванні дітей, хворих на ЦД, особливо з незадовільним глікемічним контролем та частими гострими ускладненнями ЦД.

 

Біографії авторів

О. О. Фіщук, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Фіщук Оксана Олексіївна, к. мед. н., доц. кафедри ендокринології

А. В. Хромих, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

А. В. Хромых

Посилання

Глоба Є.В., Зелінська Н.Б., Погадаєва Н.Л. Помпова інсулінотерапія у дітей із цукровим діабетом 1-го типу: клінічні спостереження // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2011. — № 1. — С. 68—72.

Петеркова В.А., Кураева Т.Л., Емельянов А.О. Трехлетний опыт использования инсулиновых помп в клинической педиатрической практике // Сахарный диабет. — 2006. — № 4. — С. 6—8.

Glucose Concentrations of Less Than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) Should Be Reported in Clinical Trials: A Joint Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes // Diabetes Care. — 2017. — Vol. 40, N 1. — P. 155—157. — Web. 13 Feb. 2017 / https://doi.org/10.2337/dc16-2215.

Nimri R., Weintrob N., Benzaquen H. et al. Insulin Pump Therapy in Youth With Type 1 Diabetes: A Retrospective Paired Study // Pediatrics. — 2006. — Jun; 117 (6). — Р. 2126—2131. — DOI: 10.1542/peds.2005-2621.

Phillip M., Battelino T., Rodriguez H. et al. Use of insulin pump therapy in the pediatric age-group. Consensus statement // Diabetes Care. — 2007. — Vol. 30. — P. 1653—1662.

Phillips G., Evans D., Pritchard L. Continuous Subcutaneous Insulin Infusion for Children with Type 1 Diabetes: an Audit of the Singleton Hospital Pediatric // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 92—100.

Pickup, Insulin Pump Therapy and CGM, 2009, Oxford Diabetes Library & Medtronic Data On File, 2009. — Режим доступу: http://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199568604.001.0001/ med-9780199568604?rskey=9hjqKX&result=5.

Pogadayeva N., Zelinska N., Nifontova L. Influence of insulin pump-therapy on diabetes complication at child with DM1 (clinical case) // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 103.

Shalitin S., Gil M., Nimri R. et al. Predictors of glycemic control in patients with type 1 diabetes switched to insulin pump therapy // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 20.

Tori Rodriguez, MA, LPC: New Recommendation on Reporting Hypoglycemia in Clinical Trials; 04.01.2017. — Pежим доступу: http://www.endocrinologyadvisor.com/diabetes/defining-hypoglycemia-in-clinical-trials/article/629627/

Weintrob N., Schechter A., Benzaquen H. et al. Glycemic patterns detected by continuous subcutaneous glucose sensing in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus treated by multiple daily injections vs continuous subcutaneous insulin infusion // Arch. Pediatr. Adolesc. Med. — 2004. — N 158. — P. 677—684.

Zelinska N., Nifontova L. Experience of use insulin pump in treatment of 0—3-years children with DM 1 // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 101—102.

Hloba Ye.V., Zelins'ka N.B., Pohadayeva N.L. Pompova insulinote-

rapiya u ditey iz tsukrovym diabetom 1-ho typu: klinichni spostere-

zhennya // Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya. –

— # 1. — S. 68—72.

Peterkova V.A., Kuraeva T.L., Emel'yanov A.O. Trekhletnyy opыt

yspol'zovanyya ynsulynovыkh pomp v klynycheskoy pedyatryches-

koy praktyke // Sakharnыy dyabet. — 2006. — # 4. — S. 6—8.

Glutsose Tsontsentrations of Less Than 3.0 mmol/L (54 mg/dL)

Should Be Reported in Tslinitsal Trials: A Joint Position Statement of

the Ameritsan Diabetes Assotsiation and the European Assotsiation

for the Study of Diabetes // Diabetes Tsare. — 2017. — Vol. 40,

N 1. — P. 155—157. — Web. 13 Feb. 2017 / https://doi.org/10.2337/

dts16-2215.

Nimri R., Weintrob N., Benzaquen H. et al. Insulin Pump Therapy in

Youth With Type 1 Diabetes: A Retrospetstive Paired Study //

Pediatritss. — 2006. — Jun; 117 (6). — R. 2126—2131. — DOI:

1542/peds.2005-2621.

Phillip M., Battelino T., Rodriguez H. et al. Use of insulin pump

therapy in the pediatrits age-group. Tsonsensus statement // Diabetes

Tsare. — 2007. — Vol. 30. — P. 1653—1662.

Phillips G., Evans D., Pritchard L. Tsontinuous Subtsutaneous Insulin

Infusion for Children with Type 1 Diabetes: an Audit of the Singleton

Hospital Pediatrits // Pediatrits Diabetes. — 2009. — Vol. 10

(Suppl. 11). — P. 92- 100.

Pitskup, Insulin Pump Therapy and GSM, Oxford Diabetes Library &

Medtronits data On File, 2009.

Pogadayeva N., Zelinska N., Nifontova L. Influentse of insulin pumptherapy

on diabetes tsomplitsation at child with DM1 (tslinitsal tsase) //

Pediatrits Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 103.

Shalitin S., Gil M., Nimri R. et al. Preditstors of glytsemits tsontrol in

patients with type 1 diabetes switched to insulin pump therapy //

Pediatrits Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 20.

Tori Rodriguez, MA, LPTs: New Retsommendation on Reporting

Hypoglytsemia in Tslinitsal Trials; 04.01.2017. — Pezhym dostupu:

http://www.endotsrinologyadvisor.tsom/diabetes/defininghypoglytsemia-

in-tslinitsal-trials/artitsle/629627/

Weintrob N., Schechter A., Benzaquen H. et al. Glytsemits patterns

detetsted by tsontinuous subtsutaneous glutsose sensing in children

and adolestsents with type 1 diabetes mellitus treated by multiple

daily injetstions vs tsontinuous subtsutaneous insulin infusion // Arch.

Pediatr. Adolests. Med. — 2004. — N 158. — P. 677—684.

Zelinska N., Nifontova L. Experientse of use insulin pump in

treatment of 0—3-years children with DM 1 // Pediatrits Diabetes. —

— Vol. 10 (Suppl. 11). — P. 101—102.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження