DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2019-1-33

Особливості взаємовідношень показників оксидативного стресу і ліпідного обміну у хлопців-підлітків при гіпоандрогенії

D. A. Kashkalda, O. A. Budreiko, G. V. Kosovtsova

Анотація


Мета роботи — вивчити взаємовідношення показників оксидативного стресу і ліпідного обміну у хлопців-підлітків при гіпоандрогенії.

Матеріали та методи. Проведено обстеження 29 підлітків 13—18 років з гіпоандрогенією (ГА). Групу порівняння склали 84 хлопців аналогічного віку з нормальним статевим і фізичним розвитком. Визначали концентрацію тестостерону, показники вільнорадикального окиснення, антиоксидантної системи і ліпідного обміну. При статистичній обробці результатів використовували критерії Вілкоксона–Манна–Уїтні, кутового перетворення Фішера й коефіцієнт Пірсона.

Результати та обговорення. Встановлено, що більшість хлопців-підлітків із ГА мають дисліпідемію IIа типу, яка при високому рівні оксидативного стресу реєструється в 2,5 разу частіше. Виявлено різні взаємовідношення про- та антиоксидантних систем з показниками ліпідного спектра крові у підлітків із ГА, характер яких залежить від ступеня оксидативного стресу. У хлопців при нормальному (фізіологічному) значенні коефіцієнта оксидативного стресу виявлені множинні міжсистемні взаємозв'язки, що вказують на головну роль системи антиоксидантного захисту в регуляції ліпідного обміну, що свідчить про досить високі компенсаторно-пристосувальні можливості організму для збереження функціонального стану на належному рівні. При збільшенні ступеня окиснювального стресу складаються інші взаємини між дослідженими показниками з підключенням механізмів регуляторного впливу тестостерону і вільнорадикального окиснення.

Висновки. При збільшенні ступеня окиснювального стресу виявлений кореляційний зв’язок між показниками вільнорадикального окиснення, антиоксидантної системи і ліпідного обміну свідчить про розвиток дезадаптаційних процесів і є несприятливим прогностичним чинником підвищеного ризику розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, що вимагає своєчасної та ефективної корекції метаболічних змін.


Ключові слова


хлопці-підлітки; гіпоандрогенія; вільнорадикальне окиснення; антиоксидантна система; ліпідний обмін

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Baraboi VA, Orel VЭ, Karnaukh YM. Perekysnoe okyslenye lypydov y radyatsyia. - K.: Naukova dumka, (Rus). 1991:256.

Baraboi VA. Byoantyoksydanti. - K.: Knyha plius, (Rus). 2006:462.

Vatutyn NT, Elskyi VN, Chupyna VA. Rol vospalenyia v ateroheneze (obzor lyteraturi). Zhurnal AMNU. (Rus). 2000;3:520-533.

Vorslov LO, Morhunov LIu. Vzaymosviaz mezhdu snyzhenyem urovnia testosterona u muzhchyn y narushenyem lypydnoho obmena. Terapevt. (Rus). 2007;12:59-65.

Havrylova OA. Osobennosty protsessa perekysnoho okyslenyia lypydov v norme y pry nekotorikh patolohycheskykh sostoianyiakh u detei (obzor lyteraturi). Biul. VSNTs SO RAMN. (Rus). 2017. T.2;4:15-22.

Dubynyna EE, Morozova SH, Leonova NV y dr. Okys­­lytelnaia modyfykatsyia belkov plazmi krovy bolnikh psykhycheskymy rasstroistvamy. Voprosi medytsynskoi khymyy. (Rus). 2000;46(4):398-409.

Zaharskykh EIu. Medyko-sotsyalnie aspekti formyrovanyia narushenyi reproduktyvnoho potentsyala u malchykov podrostkovoho vozrasta, prozhyvaiushchykh v promishlennikh tsentrakh. Mezhdunar эndokryn zhurn. (Rus). 2011;1(33):108-117.

Zaitsev DN, Hovoryn AV. Soderzhanye testosterona y sivorotochnikh lypydov u bolnikh khronycheskym prostatytom. Dalnevostochnii medytsynskyi zhurnal. (Rus). 2012;2:44-47.

Klichnykova EV, Matveev SB, Riabynyn VA y dr. Okys­lytelnii stress, lypydnii obmen y ykh vzaymosviaz u bolnikh s tiazhelim techenyem hypertonycheskoi bolezny v sochetanyy so stenozom sonnikh arteryi. Klynycheskaia laboratornaia dyahnostyka. (Rus). 2012;5:20-22.

Kolesnykova LY, Suturyna LV, Labihyna AV y dr. Sostoianye reproduktyvnoho zdorovia, protsessov perekysnoho okyslenyia lypydov y antyoksydantnoi systemi podrostkov, prozhyvaiushchykh v krupnom promishlennom tsentre Anharsk. Biul. VS NTs SO RAMN. (Rus). 2005;5:42-47.

Kolesnykova LY, Kurashova NA, Hrebenkyna LA y dr. Osobennosty antyoksydantnoi systemi u podrostkov Vosto­chnoi Sybyry v zavysymosty ot hendernoi y эtnycheskoi prynadlezhnosty. Biul. VSNTs SO RAMN. (Rus). 2013;4 (92):136-140.

Korzhov VY, Zhadan VN, Korzhov MV. Rol systemi hlutatyona v protsessakh detoksykatsyy y antyoksydantnoi zashchyti (obzor lyteraturi). Zhurnal Natsionalnoi akademii medychnykh nauk Ukrainy. (Rus). 2007;13(1):3-19.

Korobeinykov ЭN. Modyfykatsyia opredelenyia produktov perekysnoho okyslenyia lypydov v reaktsyy s tyobarbyturovoi kyslotoi. Lab delo. (Rus). 1989;7:8-10.

Kostiuk VA, Potapovych AK, Kovaleva ZhA. Prostoi y chuvstvytelnii metod opredelenyia aktyvnosty superok­syd­dysmutazi, osnovannii na reaktsyy okyslenyia kvertsetyna. Voprosi med khymyy. (Rus). 1990;36(2):28-35.

Lutai MI. Dyslipidemii: klinichne znachennia ta klasyfikatsii. Nova medytsyna. (Ukr). 2003;4(9):16-21.

Mysheneva VV, Horiukhyna TA. Nalychye hlutatyona v nor­malnikh y opukholevikh tkaniakh cheloveka y zhyvotnikh. Voprosi onkolohyy. 1968;14(10):46-49.

Nahornaia NV, Chetveryk NA. Oksydatyvnii stress. Vlyianye na orhanyzm cheloveka, metodi otsenky. Zdorove rebenka. 2010;2(23):140-145.

Stalnaia YD. Metod opredelenyia dyenovoi konъiuhatsyy nenasishchennikh visshykh zhyrnikh kyslot. Sovremennie metodi v byokhymyy. 1977:63-64.

Tiazhka OV, Zahorodnia YaM. Stan perekysnoho okyslennia lipidiv ta antyoksydantnoi systemy u ditei riznoho viku. Pery­natolohyia y pedyatryia. 2016;2(66):101-105.

Abdel-Khalek H Younesa, Mohammed Essam M Alib, Essam-Eldeen M Mohameda et al. Semen parameters, serum testosterone, and oxidative stress in primary and secondary infertile men with varicocele El-Melegyc and Taymour Mostafad. Human Andrology. 2011;1:44-47.

Adekola1 SA, Charles-Davies1 MA, Onifade1 AA, Okoli SU. Оxidative stress biomarkers and their relationship with testosterone in male auto mechanics in Ibadan, Nigeria. British Journal of Medicine & Medical Research. 2016;12 (9):1-11.

Ahotupa M, Suomela JP, Vuorimaa T, Vasankari T. Lipoprotein-specific transport of circulating lipid peroxides. Ann Med. 2010;42(7):521-529.

Alonso Alvarez C, Bertrand S, Faivre B, Chastel O et al. Testosterone and oxidative stress: the oxidation handicap hypothesis. Proc Biol Sci. 2007;274:819-825.

Douglas Popp Marin, Anaysa Paola Bolin, Rita de Cassia Macedo dos Santos et al. Testosterone suppresses oxidative stress in human neutrophils. Cell Biochem Funct. 2010;28:394-402.

A Elisabeth Hak, Jacqueline CM. Witterman, Frank H de Long et al. Low levels of endogenous androgens increase the risk of atherosclerosis in elderly men The Rotterdam Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2002;87(8):3632-3639.

Kolesnikova LI, Semyonova NV, Grebenkina LA et al. Integral indicator of oxidative stress in human blood. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2014;157(6):715-717.

Lankin VZ, Tikhaze AK, Kapel’ko VI et al. Mechanisms of oxidative modification of low density lipoproteins under conditions of oxidative and carbonyl stress. Biochemistry (Mosc). 2007;72 (10):1081-1090.

Mancini A, Leone E, Festa R et al. Effects of testosterone on antioxidant systems in male secondary hypogonadism. J Androl. 2008;29:622-629.

Mills GC. The purification and properties of glutation peroxydase of erythrocytes. J Biol Chem. 1959;234(3):502-506.

Zhou LL, Hou FF, Wang GB et al. Accumulation of advanced oxidation protein products induces podocyte apoptosis and deletion through NADPH-dependent mechanisms. Kidney Int. 2009;76:1148-1160.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020