Особливості взаємовідношень показників оксидативного стресу і ліпідного обміну у хлопців-підлітків при гіпоандрогенії

Автор(и)

  • D. A. Kashkalda ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • O. A. Budreiko ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • G. V. Kosovtsova ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJPE2019-1-33

Ключові слова:

хлопці-підлітки, гіпоандрогенія, вільнорадикальне окиснення, антиоксидантна система, ліпідний обмін

Анотація

Мета роботи — вивчити взаємовідношення показників оксидативного стресу і ліпідного обміну у хлопців-підлітків при гіпоандрогенії.

Матеріали та методи. Проведено обстеження 29 підлітків 13—18 років з гіпоандрогенією (ГА). Групу порівняння склали 84 хлопців аналогічного віку з нормальним статевим і фізичним розвитком. Визначали концентрацію тестостерону, показники вільнорадикального окиснення, антиоксидантної системи і ліпідного обміну. При статистичній обробці результатів використовували критерії Вілкоксона–Манна–Уїтні, кутового перетворення Фішера й коефіцієнт Пірсона.

Результати та обговорення. Встановлено, що більшість хлопців-підлітків із ГА мають дисліпідемію IIа типу, яка при високому рівні оксидативного стресу реєструється в 2,5 разу частіше. Виявлено різні взаємовідношення про- та антиоксидантних систем з показниками ліпідного спектра крові у підлітків із ГА, характер яких залежить від ступеня оксидативного стресу. У хлопців при нормальному (фізіологічному) значенні коефіцієнта оксидативного стресу виявлені множинні міжсистемні взаємозв'язки, що вказують на головну роль системи антиоксидантного захисту в регуляції ліпідного обміну, що свідчить про досить високі компенсаторно-пристосувальні можливості організму для збереження функціонального стану на належному рівні. При збільшенні ступеня окиснювального стресу складаються інші взаємини між дослідженими показниками з підключенням механізмів регуляторного впливу тестостерону і вільнорадикального окиснення.

Висновки. При збільшенні ступеня окиснювального стресу виявлений кореляційний зв’язок між показниками вільнорадикального окиснення, антиоксидантної системи і ліпідного обміну свідчить про розвиток дезадаптаційних процесів і є несприятливим прогностичним чинником підвищеного ризику розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, що вимагає своєчасної та ефективної корекції метаболічних змін.

Біографії авторів

D. A. Kashkalda, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Кашкалда Діна Андріївна, к. біол. н., зав. лабораторії вікової ендокринології та обміну речовин ДУ «ІОЗДП НАМНУ» 61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-А

O. A. Budreiko, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Будрейко Олена Анатоліївна, д. мед. н.

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-­А

G. V. Kosovtsova, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Косовцова Ганна Василівна, к. мед. н., ст. наук. співр. відділення ендокринології ДУ "ІОЗДП НАМН"

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52­А

Посилання

Baraboi VA, Orel VЭ, Karnaukh YM. Perekysnoe okyslenye lypydov y radyatsyia. - K.: Naukova dumka, (Rus). 1991:256.

Baraboi VA. Byoantyoksydanti. - K.: Knyha plius, (Rus). 2006:462.

Vatutyn NT, Elskyi VN, Chupyna VA. Rol vospalenyia v ateroheneze (obzor lyteraturi). Zhurnal AMNU. (Rus). 2000;3:520-533.

Vorslov LO, Morhunov LIu. Vzaymosviaz mezhdu snyzhenyem urovnia testosterona u muzhchyn y narushenyem lypydnoho obmena. Terapevt. (Rus). 2007;12:59-65.

Havrylova OA. Osobennosty protsessa perekysnoho okyslenyia lypydov v norme y pry nekotorikh patolohycheskykh sostoianyiakh u detei (obzor lyteraturi). Biul. VSNTs SO RAMN. (Rus). 2017. T.2;4:15-22.

Dubynyna EE, Morozova SH, Leonova NV y dr. Okys­­lytelnaia modyfykatsyia belkov plazmi krovy bolnikh psykhycheskymy rasstroistvamy. Voprosi medytsynskoi khymyy. (Rus). 2000;46(4):398-409.

Zaharskykh EIu. Medyko-sotsyalnie aspekti formyrovanyia narushenyi reproduktyvnoho potentsyala u malchykov podrostkovoho vozrasta, prozhyvaiushchykh v promishlennikh tsentrakh. Mezhdunar эndokryn zhurn. (Rus). 2011;1(33):108-117.

Zaitsev DN, Hovoryn AV. Soderzhanye testosterona y sivorotochnikh lypydov u bolnikh khronycheskym prostatytom. Dalnevostochnii medytsynskyi zhurnal. (Rus). 2012;2:44-47.

Klichnykova EV, Matveev SB, Riabynyn VA y dr. Okys­lytelnii stress, lypydnii obmen y ykh vzaymosviaz u bolnikh s tiazhelim techenyem hypertonycheskoi bolezny v sochetanyy so stenozom sonnikh arteryi. Klynycheskaia laboratornaia dyahnostyka. (Rus). 2012;5:20-22.

Kolesnykova LY, Suturyna LV, Labihyna AV y dr. Sostoianye reproduktyvnoho zdorovia, protsessov perekysnoho okyslenyia lypydov y antyoksydantnoi systemi podrostkov, prozhyvaiushchykh v krupnom promishlennom tsentre Anharsk. Biul. VS NTs SO RAMN. (Rus). 2005;5:42-47.

Kolesnykova LY, Kurashova NA, Hrebenkyna LA y dr. Osobennosty antyoksydantnoi systemi u podrostkov Vosto­chnoi Sybyry v zavysymosty ot hendernoi y эtnycheskoi prynadlezhnosty. Biul. VSNTs SO RAMN. (Rus). 2013;4 (92):136-140.

Korzhov VY, Zhadan VN, Korzhov MV. Rol systemi hlutatyona v protsessakh detoksykatsyy y antyoksydantnoi zashchyti (obzor lyteraturi). Zhurnal Natsionalnoi akademii medychnykh nauk Ukrainy. (Rus). 2007;13(1):3-19.

Korobeinykov ЭN. Modyfykatsyia opredelenyia produktov perekysnoho okyslenyia lypydov v reaktsyy s tyobarbyturovoi kyslotoi. Lab delo. (Rus). 1989;7:8-10.

Kostiuk VA, Potapovych AK, Kovaleva ZhA. Prostoi y chuvstvytelnii metod opredelenyia aktyvnosty superok­syd­dysmutazi, osnovannii na reaktsyy okyslenyia kvertsetyna. Voprosi med khymyy. (Rus). 1990;36(2):28-35.

Lutai MI. Dyslipidemii: klinichne znachennia ta klasyfikatsii. Nova medytsyna. (Ukr). 2003;4(9):16-21.

Mysheneva VV, Horiukhyna TA. Nalychye hlutatyona v nor­malnikh y opukholevikh tkaniakh cheloveka y zhyvotnikh. Voprosi onkolohyy. 1968;14(10):46-49.

Nahornaia NV, Chetveryk NA. Oksydatyvnii stress. Vlyianye na orhanyzm cheloveka, metodi otsenky. Zdorove rebenka. 2010;2(23):140-145.

Stalnaia YD. Metod opredelenyia dyenovoi konъiuhatsyy nenasishchennikh visshykh zhyrnikh kyslot. Sovremennie metodi v byokhymyy. 1977:63-64.

Tiazhka OV, Zahorodnia YaM. Stan perekysnoho okyslennia lipidiv ta antyoksydantnoi systemy u ditei riznoho viku. Pery­natolohyia y pedyatryia. 2016;2(66):101-105.

Abdel-Khalek H Younesa, Mohammed Essam M Alib, Essam-Eldeen M Mohameda et al. Semen parameters, serum testosterone, and oxidative stress in primary and secondary infertile men with varicocele El-Melegyc and Taymour Mostafad. Human Andrology. 2011;1:44-47.

Adekola1 SA, Charles-Davies1 MA, Onifade1 AA, Okoli SU. Оxidative stress biomarkers and their relationship with testosterone in male auto mechanics in Ibadan, Nigeria. British Journal of Medicine & Medical Research. 2016;12 (9):1-11.

Ahotupa M, Suomela JP, Vuorimaa T, Vasankari T. Lipoprotein-specific transport of circulating lipid peroxides. Ann Med. 2010;42(7):521-529.

Alonso Alvarez C, Bertrand S, Faivre B, Chastel O et al. Testosterone and oxidative stress: the oxidation handicap hypothesis. Proc Biol Sci. 2007;274:819-825.

Douglas Popp Marin, Anaysa Paola Bolin, Rita de Cassia Macedo dos Santos et al. Testosterone suppresses oxidative stress in human neutrophils. Cell Biochem Funct. 2010;28:394-402.

A Elisabeth Hak, Jacqueline CM. Witterman, Frank H de Long et al. Low levels of endogenous androgens increase the risk of atherosclerosis in elderly men The Rotterdam Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2002;87(8):3632-3639.

Kolesnikova LI, Semyonova NV, Grebenkina LA et al. Integral indicator of oxidative stress in human blood. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2014;157(6):715-717.

Lankin VZ, Tikhaze AK, Kapel’ko VI et al. Mechanisms of oxidative modification of low density lipoproteins under conditions of oxidative and carbonyl stress. Biochemistry (Mosc). 2007;72 (10):1081-1090.

Mancini A, Leone E, Festa R et al. Effects of testosterone on antioxidant systems in male secondary hypogonadism. J Androl. 2008;29:622-629.

Mills GC. The purification and properties of glutation peroxydase of erythrocytes. J Biol Chem. 1959;234(3):502-506.

Zhou LL, Hou FF, Wang GB et al. Accumulation of advanced oxidation protein products induces podocyte apoptosis and deletion through NADPH-dependent mechanisms. Kidney Int. 2009;76:1148-1160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження