Модель оптимізації трансферу медичних технологій у галузі дитячої діабетології. Методичні рекомендації. 2020 (Скорочено)

Автор(и)

  • Установа-розробник: Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»
  • М. Л. Водолажський ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • Т. П. Сидоренко ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • Т. В. Фоміна ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine
  • Т. В. Кошман ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine

Біографії авторів

М. Л. Водолажський, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Водолажський М. Л., к. мед. н.

Т. П. Сидоренко , ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Сидоренко Т. П., к. мед. н. 

Т. В. Фоміна, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Фоміна Т. В., ст. наук. співроб. 

Т. В. Кошман, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Кошман Т. В., наук. співроб. 

Посилання

Artamonova NO, Ovsyannikova LM, Kapinos MM. Vartisna otsinka medychnykh obʺyektiv prava intelektualʹnoyi vlasnosti u protsesi yikh komertsializatsiyi: metod. posibn. Kharkiv, 2005:61[in Ukrainian].

Bilous OYu. Derzhavne rehulyuvannya v sferi transferu znanʹ ta tekhnolohiy yak chynnyk innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny. Visn. sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhen.2015. 2(57):100–107 [in Ukrainian].

Danylenko YuA. Kharakterystyky ta klasyfikatsiyi innovatsiy ta innovatsiynoho protsesu. Nauka ta innovatsiyi.2018.14(3):15–30 [inUkrainian].

Korenyev MM, Vodolazhskyy ML, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. Aktualʹni pytannya transferu innovatsiynykh medychnykh tekhnolohiy u haluzi okhorony zdorovʺya ditey ta pidlitkiv. Perynatolohyya y pedyatryya.2017.№ 3(71):70–74 [in Ukrainian].

Kostsyk RS. Komertsializatsiya innovatsiynoyi produktsiyi: sutnistʹ, znachennya ta pryntsypy zdiysnennya. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika».2012.727: Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku:320–328 [inUkrainian].

Nahornyak HS. Metodychnyy posibnyk dlya provedennya lektsiynykh zanyatʹ z dystsypliny «Transfer tekhnolohiy» (dlya studentiv-mahistriv dennoyi formy navchannya napryamu «Menedzhment» spetsializatsiyi «Upravlinnya innovatsiynoyu diyalʹnistyu»). Ternopilʹ: TNTU, 2017:276 [in Ukrainian].

Pro derzhavne rehulyuvannya diyalʹnosti u sferi transferu tekhnolohiy: Zakon Ukrayiny vid 14.09.2006 r. № 143-V. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-16[in Ukrainian].

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diyalʹnistʹ: Zakon Ukrayiny vid 26.11.2015 r. № 848-VIII. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [in Ukrainian].

Vodolazhskyy ML, Budreyko OA, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. Aktualʹni pytannya transferu znanʹ ta medychnykh tekhnolohiy za napryamkom «Dytyacha endokrynolohiya». Ukrayinsʹkyy zhurnal dytyachoyi endokrynolohiyi.2018.3–4:50–55.DOI: 10.30978/UJPE2018-3-4-50 [in Ukrainian].

Vodolazhskyy ML, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. Aktualʹni pytannya stanu ta tendentsiyi rozvytku doslidnytsʹkykh robit za napryamkom «Dytyacha diabetolohiya». Endokrynolohiya.2019.24(2):153–158.DOI:10.31793/1680-1466.2019.24-2.153 [in Ukrainian].

Vodolazhskyy ML, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. Shlyakhy prosuvannya ta rozpovsyudzhennya naukovykh rezulʹtativ doslidnytsʹkykh robit u profesiynyy sotsium za napryamkom «Dytyacha diabetolohiya», ohlyad literatury ta vlasnyy dosvid. Ukrayinsʹkyy zhurnal dytyachoyi endokrynolohiyi.2020.4:8–13. DOI: 10.30978/UJPE2020-4-8 [in Ukrainian].

Vodolazhskyy ML, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. Teoretychni ta praktychni aspekty shchodo udoskonalennya innovatsiynykh protsesiv u haluzi okhorony zdorovʺya ditey ta pidlitkiv. Suchasna pediatriya.2019.7(103):58–62. DOI: 10.15574/SP.2019.103.58 [inUkrainian].

Vodolazhskyy ML, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. Vykorystannya novykh medychnykh tekhnolohiy v orhanizatsiyi medyko-sotsialʹnoyi dopomohy dityam i pidlitkam, khvorym na tsukrovyy diabet. Ukrayinsʹkyy zhurnal dytyachoyi endokrynolohiyi.2020.1:43–46. DOI: 10.30978/UJPE2020-1-43 [inUkrainian].

Yurynetsʹ ZV, Petrukh OA. Napryamy derzhavnoho rehulyuvannya innovatsiynoho rozvytku sfery okhorony zdorovʺya Ukrayiny. Investytsiyi: praktyka ta dosvid.2018.22:116–121 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Стандарти та консенсуси