Стандарт медичної допомоги «Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей»

Автор(и)

  • Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 308 від 22.02.2024 р.

Посилання

[Elektronnyi dokument «Klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh «Vrodzhena hiperplaziia nadnyrkovykh zaloz vnaslidok defitsytu 21-hidroksylazy», 2023 roku]. https://www.dec.gov.ua/cat mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi. Ukrainian.

[Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2023 roku No. 174 «Deiaki pytannia orhanizatsii spromozhnoi merezhi zakladiv okhorony zdorov’ia»]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 23 serpnia 2023 roku No. 1513 «Pro zatverdzhennia standartu medychnoi dopomohy «Ratsionalne zastosuvannia antybakterialnykh i antyfunhalnykh preparativ z likuvalnoiu ta profilaktychnoiu metoiu»]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 16 chervnia 2023 roku No. 1102 «Pro zatverdzhennia p’iatnadtsiatoho vypusku Derzhavnoho formuliara likarskykh zasobiv ta zabezpechennia yoho dostupnosti»]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 17 travnia 2022 roku No. 822 «Pro zatverdzhennia Standartu «Parente­ralna peryoperatsiina antybiotykoprofilaktyka»»]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 01 zhovtnia 2021 roku No. 2142 «Pro zabezpechennia rozshyrenoho neo­natalnoho skryninhu v Ukraini», zareiestrovanyi v Mini­ster­stvi yustytsii Ukrainy 29 zhovtnia 2021 roku za No. 1403/37025]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 03 serpnia 2021 roku No. 1614 «Pro orhanizatsiiu profilaktyky infektsii ta infektsiinoho kontroliu v zakladakh okhorony zdorov’ia ta ustanovakh/zakladakh nadannia sotsialnykh posluh/sotsialnoho zakhystu naselennia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 11 zhovtnia 2021 roku za No. 1318/36940]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 28 liutoho 2020 roku No. 587 «Deiaki pytannia vedennia Reiestru medychnykh zapysiv, zapysiv pro napravlennia ta retseptiv v elektronnii systemi okhorony zdorov’ia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 05 bereznia 2020 roku za No. 236/34519]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 21 sichnia 2016 roku No. 29 «Pro vnesennia zmin do pervynnykh oblikovykh form ta instruktsii shchodo yikh zapovnennia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 12 liutoho 2016 roku za No. 230/28360]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 28 lypnia 2014 roku No. 527 «Pro zatverdzhennia form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii ta instruktsii shchodo yikh zapovnennia, shcho vykorystovuiutsia u zakladakh okhorony zdorov’ia, yaki nadaiut ambulatorno-poliklinichnu dopomohu naselenniu, nezalezhno vid pidporiadkuvannia ta formy vlasnosti», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 13 serpnia 2014 roku za No. 59/25736]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 29 travnia 2013 roku No. 435 «Pro zatverdzhennia form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii ta instruktsii shchodo yikh zapovnennia, shcho vykorystovuiutsia u zakladakh okhorony zdorov’ia, yaki nadaiut ambulatorno-poliklinichnu ta statsionarnu dopomohu naselen­niu, nezalezhno vid pidporiadkuvannia ta formy vlasnosti», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 17 chervnia 2013 roku za No. 990/23522]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 28 veresnia 2012 roku No. 751 «Pro stvorennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi do­­pomohy v systemi Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 29 lystopada 2012 roku za No. 2001/22313]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 14 liutoho 2012 r. No. 110 «Pro zatverdzhennia form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii ta instruktsii shchodo yikh zapovnennia, shcho vyko­rystovuiutsia u zakladakh okhorony zdorov’ia nezalezhno vid formy vlasnosti ta pidporiadkuvannia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 28 kvitnia 2012 r. za No. 661/20974]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 05 veresnia 2011 roku No. 561 «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro vstanovlennia hrup invalidnosti», zareiestrovanyi v Minis­terstvi yustytsii Ukrainy 14 lystopada 2011 roku za No. 1295/20033]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 29 bereznia 2002 roku No. 117 «Pro vprovadzhennia vypusku Dovidnyka kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Vyp. 78 “Okhorona zdorov’ia”»]. Ukrainian.

[Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 27 hrudnia 1999 roku No. 302 «Pro zatverdzhennia form oblikovoi statystychnoi dokumentatsii, shcho vykorystovuietsia v poli­klinikakh (ambulatoriiakh)»]. Ukrainian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-06

Номер

Розділ

Стандарти та консенсуси