Показники ліпідного спектра в дітей, хворих на ожиріння, при застосуванні метформіну

Ганна Василівна Косовцова, Олена Анатоліївна Будрейко

Анотація


Мета роботи — вивчити вплив метформіну на показники ліпідного профілю в дітей та підлітків із ожирінням.

Матеріали та методи. Обстежено 115 дітей із ожирінням віком 8—16 років. Залежно від лікування пацієнтів поділили на основну групу (n = 64; 30 дівчат і 34 хлопці), в якій на тлі базисного лікування хворим призначали метформін протягом 3 міс, та групу порівняння (n = 51; 26 дівчат і 25 хлопців), в якій застосовували лише базисну терапію. Хворі обстежені з оцінкою антропометричних та клінічних параметрів, показників ліпідного спектра крові, глікемії, інсулінемії та розрахунком індексу інсулінорезистентності НОМА. Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали з використанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel та SPSS17.0.

Результати та обговорення. Призначення метформіну сприяло поліпшенню показників ліпідного спектра у хлопців та дівчат основної групи, що зумовило зменшення коефіцієнта атерогенності (КА) відповідно на 22,84 і 21,13 %, на відміну від групи порівняння, у представників якої, навпаки, відбулося помірне погіршення ліпідного профілю зі збільшенням КА відповідно на 12,26 і 14,21 %. Через 9—12 міс в обох групах хворих на ожиріння із супутньою інсулінорезистентністю відзначено відновлення негативних зсувів показників ліпідного профілю незалежно від статі. У групі порівняння погіршення показників ліпідного спектра крові відзначали лише у хлопців, що супроводжувалося прогресуванням інсулінорезистентності.

Висновки. Застосування метформіну в дітей із ожирінням, яке супроводжувалось інсулінорезистентністю, зумовлювало позитивну динаміку показників ліпідного спектра крові протягом перших 4—6 міс спостереження з подальшим погіршенням цих показників протягом наступних 6 міс із більш помітним зниженням ефективності терапії метформіном у віддалені терміни у хлопців порівняно з дівчатами. 


Ключові слова


ожиріння; інсулінорезистентність; дисліпідемія; лікування; метформін; діти та підлітки

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверьянов А.П. Ожирение у детей и подростков: клинико-метаболические особенности, лечение, прогноз и профилактика осложнений // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2009. — № 4 (22). — С. 90—98.

Болотова Н.В., Аверьянов А.П., Лазебникова С.В. и др. Гормонально-метаболические нарушения и их коррекция у детей с ожирением // Проблемы эндокринологии. — 2003. — № 4. — С. 22—26.

Будрейко О.А., Косовцова Г.В. Статеві відмінності динаміки чутливості до інсуліну в дітей з ожирінням на тлі терапії метформіном // Український журнал дитячої ендокринології. — 2014. — № 4. — С. 13—17.

Вайнилович Е.Г., Лущик М.Л., Сретенская Ж.Л. и др. Опыт применения метформина у детей 10—13 лет с ожирением и сопутствующими метаболическими нарушениями // Ars Medica. — 2011. — № 10 (46). — C. 4—13.

Иванов К.П., Мычка В.Б., Масенко В.П. Влияние метформина на множественные факторы сердечно-сосудистого риска // Кардиология и ангиология. — 2012. — № 2. — С. 4—8.

Панькив В.И. Применение метформина пролонгированного высвобождения у больных сахарным диабетом 2-го типа: новые возможности достижения компенсации // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 4 (36). — С. 92—96.

Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» / Під ред. Н.Б. Зелінської. — К.: МОЗ України, 2009. — 94 с.

Шилов А.М., Авшалумов А.Ш., Синицина Е.Н., Еремина И.В. Коррекция факторов риска у пациентов с избыточной массой тела, сочетающейся с инсулинорезистентностью и артериальной гипертонией // РМЖ. — 2011. — № 13. — C. 805—811.

Atabek M.E., Pirgon O. Use of metformin in obese adolescents with hyperinsulinemia: a 6-month, randomized, double-blind, placebocontrolled clinical trial // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. — 2008. — Vol. 21. — P. 339—348.

Clarson C.L., Mahmud F.H., Baker J.E. et al. Metformin in combination with structured lifestyle intervention improved body mass index in obese adolescents, but did not improve insulin resistance // Endocrine. — 2009. — Vol. 36.— P. 141—146.

Due P., Damsgaard M.T., Rasmussen M. et al. Socioeconomic position, macroeconomic environment and overweight among adolescentsin 35 countries // Int. J. Obes. (Lond). — 2009. — Vol. 33. — P. 1084—1093.

Freemark M., Bursey D. The effects of metformin on body mass index and glucose tolerance in obese adolescents with fasting hyperinsulinemia and a family history of type 2 diabetes // Pediatrics. — 2001. — Vol. 107. — P. 55—69.

Friedewald W.T., Levy P.I., Fredrickson D.S. Estimation of the concentration of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in plasma without use of Preparative Ultracentrifuge // Clinical Chemistry. — 1972. — Vol. 18, N 6. — P. 499—502.

Halpern A., Mancini M.C., Magalhaes M.E. et al. Metabolic syndrome, dyslipidemia, hypertension and type 2 diabetes in youth: from diagnosis to treatment // Diabetol. Metab. Syndr. — 2010. — Vol. 2. — P. 55—75.

Jolliffe C.J., Janssen I. Development of age-specific adolescent metabolic syndrome criteria that are linked to the Adult Treatment Panel III and International Diabetes Federation criteria // J. Am. Coll. Cardiol. — 2007. — Vol. 49 (8). — P. 891—898.

Kay J.P., Alemzadeh R., Langley G. et al. Beneficial effects of metformin in normoglycemic morbidly obese adolescents // Metabolism. — 2001. — Vol. 50. — P. 1457—1461.

Lutjens A., Smit J.L. Effect of biguanide treatment in obese children // Helv. Paediatr. Acta. — 1977. — Vol. 31. — P. 473—480.

Park M.H., Kinra S., Ward K.J. et al. Metformin for obesity in children and adolescents: a systematic review // Diabetes Care. — 2009. — Vol. 32. — P. 1743—1745.

Speiser P.W., Rudolf M.C., Anhalt H. et al. Childhood obesity // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2005. — Vol. 90. — P. 1871—1887.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019