Обґрунтування напрямів патогенетичного лікування неалкогольної жирової хвороби печінки як компонента метаболічного синдрому в дітей та підлітків з ожирінням

Людмила Костянтинівна Пархоменко, Л. А. Страшок, А. В. Єщенко, О. В. Бузницька, Е. М. Завеля, М. Ю. Ісакова

Анотація


Мета роботи — на основі клініко­інструментального та біохімічного обстеження дітей та підлітків з ожирінням виявити маркери метаболічного синдрому (МС) та визначити напрями патогенетичного лікування.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 304 хворих з ожирінням віком 7—18 років. Проведено клініко­анамнестичне обстеження, УЗД органів гепатобіліарної системи, біохімічне дослідження білкового, ліпідного, пігментного та вуглеводного обміну, визначали показники оксидантного стресу. Наявність інсулінорезистентності (ІР) визначали за індексом НОМА.

Результати та обговорення. У всіх обстежених виявлено гіпотонію жовчного міхура, неоднорідності вмісту жовчного міхура. У 1/3 хворих з ожирінням були УЗД­ознаки стеатогепатозу, більш виражені в осіб з ІР. У ліпідному спектрі визначали атерогенні зміни (підвищення рівня тригліцеридів і холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності), більш виражені за наявності ІР. Ознаки оксидантного стресу виявлялися підвищенням рівня малонового діальдегіду. Тобто при ожирінні в дитячому й підлітковому віці є достатньо ознак як для виявлення МС, так і для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки.

Висновки. Під час лікування та профілактики прогресування патологічних змін у печінці обґрунтовано призначення гепатопротекторів — стандартизованих екстрактів артишоку, есенціальних фосфоліпідів та урсодезоксихолевої кислоти.

 


Ключові слова


метаболічний синдром; неалкогольна жирова хвороба печінки; ожиріння; діти та підлітки

Повний текст:

PDF

Посилання


Буеверова Е.Л., Драпкина О.М., Ивашкин В.Т. Атерогенная дислипидемия и печень // Российские медицинские вести. — 2008. — Т. ХIII, № 1. — С. 17—23.

Красноперова О.И., Смирнова Е.Н., Мерзлова Н.Б. Факторы, приводящие к развитию ожирения у детей и способству­­ющие его трансформации в метаболический синдром // Фундаментальные исследования. — 2012. — № 4 (Ч. 2). — С. 306—310.

Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Ещенко А.В., Бузницкая Е.В. Вопросы диагностики неалкогольной жировой болезни печени в подростковом возрасте // Научно-практический журнал «Здоровье ребенка». — 2011. — № 7 (34). — С. 107—112.

Просоленко К.О. Сучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому // Ліки України. — 2012. — № 3—4 (1). — С. 30—34.

Радченко О.М. Неалкогольна жирова хвороба печінки: проблеми лікування // Рациональная фармакотерапия. — 2012. — № 3. — С. 9—13.

Степанов Ю.М., Филиппова А.Ю. Дислипидемия у пациентов с неалкогольным стеатозом печени и билиарной патологией и пути ее коррекции // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — № 4 (54). — С. 46—51.

Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П., Белоусова Л.Н., Петренко В.В. Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром: единство патогенетических механизмов и подходов к лечению // Экспериментальная и клиническая гастроэнте­ро­логия. — 2008. — № 2. — С. 92—96.

Трушкина И.В., Филиппов Г.П., Леонтьева И.В. Прогнозирова­ние развития метаболического синдрома в подростковом возрасте // Педиатрия. — 2010. — Т. 89, № 5. — С. 33—36.

Фадеенко Г.Д., Колесникова Е.В. Неалкогольная жировая болезнь печени при метаболическом синдроме: как лечить? // Сучасна гастроентерологія. — 2009. — № 1 (45). — С. 38—41.

Jollife C.J., Janssen J. Development of Age-Specific Adolescent Metabolic Syndrome Criteria That is Linked to the Adult Treatment Panel III and International Diabetes Federation Criteria // J. Am. Coll. Cardiol. — 2007. — N 49. — P. 891—898.

Marchesini G., Bugianesi E., Forlani G. et al. Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis, and the metabolic syndrome // Hepatology. — 2003. — Vol. 37 (4). — P. 917—923.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021