Гонадотропна функція гіпофіза при первинній олігоменореї в дівчаток-підлітків

Н. О. Удовікова

Анотація


Мета роботи — визначити рівень гонадотропних гормонів у дівчат­підлітків з первинною олігоменореєю (І ОМ) під час їх першого звернення по медичну допомогу з урахуванням тривалості існування ОМ на момент обстеження.

Матеріали та методи. Визначено вміст у сироватці крові лютеїнізувального (ЛГ) і фолікулостимулювального (ФСГ) гормонів у 134 дівчат 13—17 років з Ι ОМ. Хворих розподілили на дві групи залежно від тривалості існування Ι ОМ: 1­ша група — з тривалістю ОМ до 2­х років, 2­га група — більше 2­х років. У групу порівняння (ГП) ввійшли 44 дівчини такого ж віку з регулярним менструальним циклом (регМЦ): ГП 1 — 24 дівчини з менструальним віком до 2­х років, ГП 2—20 дівчат із менструальним віком більше 2­х років.

Результати та обговорення. Середні значення рівня ЛГ у пацієнток обох порівнюваних груп достовірно вищі, ніж у відповідних ГП. Підвищення рівня співвідношення ЛГ/ФСГ реєстрували лише в дівчат із тривалістю ОМ до 2­х років порівняно з ГП 1. Підвищення рівня ЛГ у дівчат із 2­ї групи відмічалося достовірно частіше, ніж у хворих 1­ї групи (78,3 і 58,5 % відповідно; Рφ < 0,05). У пацієнток з Ι ОМ найчастіше реєстрували дисгонадотропінемію (дисГНТ) (53,1 %), частота нормоГНТ у хворих з тривалістю ОМ до 2­х років відмічалася достовірно частіше, ніж гіпо­ та гіперГНТ, дані яких не відрізнялися (27,1 і 10,5 % відповідно; Рφ < 0,01).

Висновки. У дівчаток з І ОМ найчастіше реєструються дисГНТ та ізольоване підвищення ЛГ. Зі збільшенням строків існування ОМ зростає частота високих значень ЛГ та дуже рідко спостерігається зниження рівня ЛГ у сироватці крові. Поєднання підвищення ЛГ при нормальних значеннях ФСГ, а також підвищення індексу ЛГ/ФСГ свідчать про ризик формування синдрому полікістозних яєчників.


Ключові слова


первинна олігоменорея; дівчата-підлітки; гонадотропні гормони

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева В.О., Герасимова И.А., Линде В.А. Роль аутоиммунного поражения яичников в патогенезе вторичной олигоменореи у девочек-подростков // Национальный и международный опыт охраны репродуктивного здоровья девочек: материалы І науч.-практ. конф. с междунар. участием. — М., 2013. — С. 17—18.

Зеленина Н.В., Абашин В.Г., Бескровный С.В. и др. Функцио­нальная гипоталамическая аменорея (этиология и патогенез) // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2003. — № 4. — С. 30—34.

Кутлубавева Э.Р. Лечение больных с синдромом поликистозных яичников с учетом гормонального статуса и обменных процессов // Вестник ОГУ. — 2006. — № 12. — С. 178—181.

Левенець С.О., Начьотова Т.А., Перевозчиков В.В. та ін. Поширеність розладів функції статевої системи серед сучасних дівчаток та дівчат-підлітків та чинники ризику їх виникнення // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2010. — № 6. — С. 94—96.

Насырова Х.К. Диагностика и лечение эндокринного бесплодия при аденомах гипофиза: автореф. дис. …канд. мед. наук: спец. 14.00.03 «Эндокринология» / РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз — Ташкент, 2011. — 24 с.

Сафина М.Р., Лобачевская О.С., Елинская Н.А. Синдром поликистозных яичников: мультидисциплинарная проблема в руках семейного врача // Медицинские новости. — 2011. — № 2. — С. 45—50.

Чеботарева Ю.Ю. Механизмы формирования синдрома поли­­кистозных яичников в периоде полового созревания, клиническое течение, профилактика и лечение // Между­народный эндокринологический журнал. — 2011. — № 6 (38). — С. 105—114.

Шабанова Л.Ю. Лечение овариальной дисфункции у девушек подростков с избыточной массой тела: автореф. дис. …канд. мед. наук: спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекология» / ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи». — Ростов-на-Дону, 2009. — 10 с.

Шелудько О.Ю. Клініко-гормональні паралелі та ефективність негормональних методів лікування при олігоменореї і вторинній аменореї у дівчат-підлітків: автореф. дис. …канд. мед. наук: спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекология» / ІОЗДП АМНУ. — Х., 2003. — 20 с.

Latronico A.C., Arnhold I.J. Gonadotropin resistance // Endocr. Dev. — 2013. — Vol. 24. — P. 25—32.

Wasser S.K. Stress and reproductive failure: an evolutionary approach with applications to premature labor // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1999. — Jan; 180 (1 Pt 3). — Р. S272—274.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021