Комплексне диференційоване лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в підлітків з ожирінням

Л. К. Пархоменко, О. А Будрейко, Л. А. Страшок, А. В. Єщенко, Е. М. Завеля, М. Ю. Ісакова

Анотація


Мета роботи — оцінити ефективність застосування гепатопротекторів у комплексному лікуванні підлітків з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки.

Матеріали та методи. Обстежено 110 підлітків 10—18 років, хворих на ожиріння та з інсулінорезистентністю, яким проведено УЗД печінки та жовчовивідної системи, визначено показники білкового, пігментного та ліпідного обмінів. У всіх хворих під час терапії ожиріння застосовували метформін. За результатами клінічного та лабораторно­інструментального дослідження пацієнтів поділили на три групи: 1­ша група (30 осіб) — хворі, які не мали скарг з боку травного тракту, але в них під час УЗД виявили ознаки дисфункціональних розладів біліарного тракту (ДРБТ), і їм призначали препарати есенціальних фосфоліпідів (ЕФ); 2­га група (50 осіб) — хворі з клінічними та УЗ­ознаками ДРБТ, яким призначали препарати екстрак­ту артишоку; 3­тя група (30 осіб) — хворі з клінічними та УЗ­ознаками ДРБТ і біліарного сладжу, яким призначали препарати урсодезоксихолевої кислоти (УДХК). Контрольне обстеження проводили після лікування та через 6 місяців.

Результати та обговорення. Підлітки з ожирінням скаржилися на підвищення апетиту, біль у животі та порушення моторики верхніх відділів шлункового тракту. Болючість у правому підребер’ї визначалась у 92 % хворих. У всіх підлітків з ожирінням виявлено ознаки помірної атерогенної дисліпідемії. За даними УЗД, у третини хворих були ознаки стеатогепатозу. У хворих, які отримували препарати ЕФ, характер змін морфофункціонального стану печінки був таким же, як і в пацієнтів, що отримували лише метформін. У підлітків, котрі вживали препарати екстракту артишоку, зменшилися вияви гіпотонії жовчного міхура, визначалося суттєвіше зменшення ознак стеатогепатозу, ніж у групі порівняння. Лікування із застосуванням УДХК сприяло покращенню скорочувальної функції жовчного міхура, гомогенізації жовчі, зменшенню явищ стеатозу та стабілізації цих показників через 6 місяців від початку лікування, на відміну від хворих групи порівняння.

Висновки. Призначення ЕФ у віковому дозуванні протягом 1,5—2­х місяців у межах комплексної терапії ожиріння в підлітків без скарг з боку органів травлення не має переваг порівняно з хворими, які отримували лише метформін. За наявності гіпотонії жовчного міхура обґрунтоване призначення екстракту артишоку протягом 1,5—2­х місяців. За клінічних ознак ДРБТ та біліарного сладжу доцільне призначення препаратів УДХК протягом 2—3­х місяців. Позитивний ефект від терапії через 6 місяців спостерігається лише у хворих, які були мотивовані щодо зміни способу життя.

 


Ключові слова


підлітки; ожиріння; неалкогольна жирова хвороба печінки; есенціальні фосфоліпіди; екстракт артишоку; урсодезоксихолева кислота

Посилання


Диагностика и лечение неалкогольной болезни печени: практические рекомендации Американской ассоциации по изучению болезней печени, Американского колледжа гастро­энте­рологии и Американской гастроэнтерологической ассоциации (2012 г.) // Сучасна гастроентерологія. — 2014. — № 3 (77). — С. 89—104.

Зайченко О.Е. Терапевтические мишени при неалкогольной болезни печени // Сучасна гастроентерологія. — 2014. — № 1 (75). — С. 130—138.

Красноперова О.И., Смирнова Е.Н., Мерзлова Н.Б. Факторы, приводящие к развитию ожирения у детей и способствующие его трансформации в метаболический синдром // Фунда­мен­тальные исследования. — 2012. — № 4 (часть 2). — С. 306—310.

Радченко О.М. Неалкогольна жирова хвороба печінки: проблеми лікування // Рациональная фармакотерапия. — 2012. — № 3. — С. 9—13.

Фадеенко Г.Д., Соломенцева Т.А., Сытник К.А. и др. Висцеральное ожирение как предиктор атерогенеза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени // Сучасна гастроентерологія. — 2015. — № 4 (82). — С. 22—27.

Ягмур В.Б. Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та лікування // Гастроенте­рологія. — 2013. — № 3 (49). С. 138—147.

Asghari G. et al. Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) di­­e­­ta­­ry pattern is associated with reduced incidence of metabolic syndrome in children and adolescents // J. Pediatr. — 2016. — Jul; 174. — Р. 178 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.03.077.

Skinner A.C. et al. Cardiometabolic risks and severity of obesity in children and young adults // N. Engl. J. Med. — 2015. — Oct 1; 373. — Р. 1307 (http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1502821).

Diagnostika i lechenie bol'nyh s nealkogol'noj zhirovoj bolezn'yu pecheni: prakticheskie rekomendacii Amerikanskoj associacii po izucheniyu zabolevanij pecheni, Amerikanskogo kolledzha gastroe'nterologii i Amerikanskoj gastroe'nterologicheskoj associacii [The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association] Suchasna gastroentero­logіya. 2012;77(3):89-104.

Zajchenko OE. Terapevticheskie misheni pri nealkogol'noj bolezni pecheni [Therapeutic targets in nonalcoholic fatty liver disease]. Suchasna gastroenterologіya. 2014;75(1):130-138.

Krasnoperova OI, Smirnova EN, Merzlova NB. Faktory, privodyashhie k razvitiyu ozhireniya u detej i sposobstvuyushhie ego transformacii v metabolicheskij sindrom [Factors leading to the development of obesity in children and to promote its transformation in the metabolic syndrome]. Fundamental'nye issledovaniya. 2012;4(2):306-310.

Fadeenko GD, Solomenceva TA, Sytnik KA. Visceral’noe ozhirenie kak prediktor aterogeneza u bol'nyh s nealkogol’noj zhirovoj bolezn’yu pecheni [Visceral obesity as atherogenesis predictor in patients with nonalcoholic fatty liver disease]. Suchasna gastroenterologіya. 2015;82(4):22-27.

Radchenko OM. Nealkogol'na zhirova hvoroba pechіnki: problemi lіkuvannya [Nonalcoholic fatty liver disease: treatment problems]. Racional'naya farmakoterapіya. 2012;24(3):9-13.

Yagmur VB. Nealkogol'na zhirova hvoroba pechіnki: suchasnij poglyad na patogenez, dіagnostiku ta lіkuvannya [Non-alcocholic fatty liver disease: modern view on pathogenesis, diagnosis and treatment]. Gastroenterology. 2013;49(3):138-147.

Asghari G et al. Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dietary pattern is associated with reduced incidence of metabolic syndrome in children and adolescents. The Journal of Pediatrics. 2016;174:178-184. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.03.077

Skinner AC et al. Cardiometabolic risks and severity of obesity in children and young adults. The New England Journal of Medicine. 2015;373:1307-1317. doi: 10.1056/NEJMoa1502821
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021