Предиктори серцево-судинних розладів у дітей з раннім дебютом цукрового діабету 1 типу

М. О. Гончарь, Г. С. Сенаторова, Т. В. Чайченко, О. П. Помазуновська, Г. Р. Муратов, Н. В. Шульга

Анотація


Мета роботи — вивчити особливості ураження серцево­судинної системи як маркерів кардіоваскулярного ризику на тлі цукрового діабету (ЦД) 1 типу в дітей раннього віку.

Матеріали та методи. Обстежено 17 дітей з уперше виявленим ЦД 1 типу. Середній вік дітей першого року життя становив (6,5 ± 1,6) місяця, середній вік дітей старше за 1 рік — (3,5 ± 1,4) року. Хворих обстежено з оцінкою анамнестичних, інструментальних параметрів та з визначенням рівня глікемії.

Результати та обговорення. У дітей раннього віку із ЦД 1 типу частіше за інші ЕКГ­феномени реєструють порушення процесів реполяризації (р < 0,05). У 29,3 % дітей, переважно 2­х років життя, зареєстровано подовження QTс ((0,40—0,47) мс), з них в 1 (5,9 %) дитини QTс становив 0,47 мс (р < 0,05). Значущу різницю відхилень від медіани встановлено між показниками інтервалу QRS у дітей першого року життя ((76,25 ± 3,86) мс), у дітей старше 4­х років показники схильні до вищої нормативної межі — (85,9 ± 3,22) мс, на відміну від дітей у вікових межах 1—2 роки і 3—4 роки, у яких показники коливалися в межах вікової норми, що можна розглядати як уповільнення внутрішньошлуночкової провідності на тлі метаболічних розладів. Усі встановлені відхилення в дітей зареєстровані без специфічних скарг.

Висновки. Встановлено асоціативний зв’язок між подовженням інтервалу QRS, коригованого інтервалу QT, тенденцією до брадикардії в сукупності з порушенням реполяризації та зниженням вольтажу ЕКГ, які доцільно розглядати як пре­­диктори метаболічної кардіоміопатії в дітей без фонової кардіальної патології з дебютом ЦД 1 типу.

 


Ключові слова


діти; цукровий діабет 1 типу; серцево-судинна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Большова О.В., Самсон О.Я., Музь В.А. та ін. Цукровий діабет у дітей та підлітків України: епідеміологія, діагностика, лікування, ускладнення // Сімейна медицина. — 2008. — № 1. — С. 23—28.

Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Криворук И.М. и др. Вторичные эндокринные кардиомиопатии в детском возрасте // Здоровье ребенка. — 2006. — № 1 (1). — С. 25—28.

Макаров Л.М., Киселева И.И., Долгих В.В. и др. Нормативные параметры ЭКГ у детей // Педиатрия. — 2006. — № 2. — С. 4—12.

Энерт А.В., Кравец Е.Б., Иванов С.Н. Кардиоваскулярные нарушения при сахарном диабете 1-го типа у детей и подростков //Сибирский медицинский журнал. — 2009. — Т. 24, № 4—2. — С. 77—83.

Шайдуллина М.Р. Диабетическая автономная кардиоваскулярная нейропатия у детей и подростков Республики Татарстан, страдающих сахарным диабетом 1 типа: автореф. дис. …канд. мед. наук: спец. 14.01.02 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dslib.net/luch-diagnostika/diabeticheskaja-avtonom­naja-kardiovaskuljarnaja-nejropatija-u-detej-i-podrostkov.html.

Kuppermann N., Park J., Glatter K. et al. Prolonged QT interval corrected for heart rate during diabetic ketoacidosis in children // Arch. Pediatr. Adolesc. Med. — 2008. — Jun; 162 (6). —

P. 544—549.

Voulgari C., Psallas M., Kokkinos A. et al. The association between cardiac autonomic neuropathy with metabolic and other factors insubjects with type 1 and type 2 diabetes // J. Diabetes Complications. — 2011. — May-Jun; 25 (3). — P. 159—167.

Bolshova OV, Samson OIa, Muz VA ta in. Tsukrovyi diabet u ditei ta pidlitkiv Ukrainy: epidemiolohiia, diahnostyka, likuvannia, uskladnennia. Simeina medytsyna. 2008;1:23-28.

Volosovets AP, Kryvopustov SP, Kryvoruk YM y dr. Vtorychnie эndokrynnie kardyomyopatyy v detskom vozraste. Zdorove rebenka. 2006;1(1):25-28.

Makarov LM, Kyseleva YY, Dolhykh VV y dr. Normatyvnыe parametrы ЭKH u detei. Pedyatryia. 2006;2:4-12.

Эnert AV, Kravets EB, Yvanov SN. Kardyovaskuliarnыe naru-shenyia pry sakharnom dyabete 1-ho typa u detei y podrostkov. Sybyrskyi medytsynskyi zhurnal. 2009;24(4-2):77-83.

Shaidullyna MR. Dyabetycheskaia avtonomnaia kardyovaskuliar-naia neiropatyia u detei y podrostkov Respublyky Tatarstan, stradaiushchykh sakharnim dyabetom 1 typa: avtoref. dys. …kand. med. nauk: spets. 14.01.02 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostu-pu: http://www.dslib.net/luch-diagnostika/diabeticheskaja-avtonom­naja-kardiovaskuljarnaja-nejropatija-u-detej-i-podrostkov.html.

Kuppermann N, Park J, Glatter K et al. Prolonged QT interval corrected for heart rate during diabetic ketoacidosis in children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(6):544-549.

Voulgari C, Psallas M, Kokkinos A et al. The association between cardiac autonomic neuropathy with metabolic and other factors in subjects with type 1 and type 2 diabetes. J Diabetes Compli­cations. 2011;25(3):159-167.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020