Про стан вуглеводного обміну у хворих з аномальними матковими кровотечами в період пубертату

Автор(и)

  • В. О. Диннік ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, Ukraine

Ключові слова:

аномальні маткові кровотечі, пубертат, вуглеводний обмін

Анотація

Мета роботи — проаналізувати стан вуглеводного обміну в підлітків з аномальними матковими кровотечами (АМК) залежно від дебюту захворювання.

Матеріали та методи. Обстежено 115 дівчат­підлітків з АМК пубертатного періоду (ПП) віком 12—18 років. Для з’ясування характеру змін вуглеводного обміну досліджували глікемію та інсулін натще в сироватці крові, виконували стандартний глюкозотолерантний тест (СГТТ), розраховували індекс НОМА, глікемічні коефіцієнти (Бодуена, Рафальського, Сокольникова).

Результати та обговорення. У 82,7 % пацієнток з АМК ПП виявляються ранні ознаки порушень вуглеводного обміну, які характеризуються появою патологічних глікемічних кривих на тлі проведення СГТТ, гіперінсулінемією та інсулінорезистентністю. Найсуттєвіші зміни у вуглеводному обміні спостерігаються в пацієнток із дебютом захворювання з менархе або в перший рік становлення менструальної функції. Можна припустити, що нестабільність усіх регуляторних систем при формуванні маткової кровотечі з менархе або в перший рік менструальної функції супроводжується і більш вираженими порушеннями обміну вуглеводів. Зі збільшенням менструального віку (виникнення маткових кровотеч на 2­му і пізніше роках менструальної функції) питома вага порушень вуглеводного обміну знижується.

Висновки. Клінічний перебіг АМК ПП супроводжується ранніми порушеннями вуглеводного обміну. Найінформа­тивніші критерії щодо формування порушень вуглеводного обміну в пацієнток з АМК ПП — коефіцієнти Бодуена й Рафальського.

 

Біографія автора

В. О. Диннік, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

Диннік Вікторія Олександрівна, д. мед. н., вчений секретар

Посилання

Баранов А.А., Сухарева Л.М. Особенности состояния здоровья современных школьников // Вопросы современной педиатрии. — 2006. — Т. 5, № 5. — С. 14—20.

Бегимбекова Л.М., Жапар М.А., Кучер Н.Н., Сейтбекова П.Т. Проблемы репродуктивного здоровья девочек-подростков в аспекте предстоящего материнства // Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков: материалы республиканской науч­­но-практической конференции с международным участием. — Караганда, 2013. — С. 24—27.

Гуркин Ю.А. Гинекология подростков. — СПб: Фолиант, 2009. — 589 с.

Гурьева В.А., Данилова И.М., Данилов А.Н. Репродуктивное здоровье девочек-подростков в городе и сельской местности // Сибирский медицинский журнал. — 2008. — № 2. —

С. 71—74.

Елесина И.Г., Чеботарева Ю.Ю. Современные аспекты регуляции менструального цикла в период полового созревания // Проблемы женского здоровья. — 2014. — Т. 9, № 1. — С. 52—57.

Илюхина О.В. Современная социально-психологическая модель сохранения репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста: автореф. дис. ...канд. мед. наук; спец. 14.02.05 «социология медицины». — Волгоград, 2012. — 23 с.

Камышников В.С. Клинико-биохимическая лабораторная диагностика: справочник: в 2 т. — Т. 2. — М.: Интерпрессервис, 2003. — 463 с.

Кульбаева К.Ж., Гуркин Ю.А. Актуальные вопросы детской, подростковой гинекологии и ювенильного акушерства. — Астана, 2008. — С. 137—141.

Лободина И.М. Маточные кровотечения пубертатного пери­ода // Репродуктивное здоровье детей и подростков. — 2007. — № 4. — С. 55—71.

Султанова Д.А. Клинико-диагностические особенности маточных кровотечений у девушек-подростков: дис. …канд. мед. наук; спец. 14.01.01 «акушерство и гинекология». — Ростов-на-Дону, 2014. — 139 с.

Уварова Е.В. Репродуктивное здоровье девочек России в начале XXΙ века // Акушерство и гинекология. — 2006. — Прил. — С. 27—30.

Palep-Singh M., Prentice A. Epidemiology of abnormal uterine bleeding // Best Practice and Res. Clin. Obstet. and Gynecol. — 2007. — Vol. 21 (6). — P. 887—890.

Baranov AA, Sukhareva LM. Osobennosti sostoyaniya zdorovya sovremennykh shkolnikov. Voprosy sovremennoy pediatrii. 2006;5(5):14-20.

Begimbekova LM, Zhapar MA, Kucher NN, Seytbekova PT. Problemy reproduktivnogo zdorovya devochek-podrostkov v aspekte predstoyashchego materinstva. Aktualnye voprosy gine-kologii detey i podrostkov: materialy respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Kara­ganda. 2013:24-27.

Gurkin YuA. Ginekologiya podrostkov. SPb: Foliant. 2009:589.

Gureva VA, Danilova IM, Danilov AN. Reproduktivnoe zdorove devochek-podrostkov v gorode i selskoy mestnosti. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. 2008;2:71-74.

Yelesina IG, Chebotareva YuYu. Sovremennye aspekty regulya-tsii menstrualnogo tsikla v period polovogo sozrevaniya. Problemy zhenskogo zdorovya. 2014;9(1):52-57.

Ilyukhina OV. Sovremennaya sotsialno-psikhologicheskaya model sokhraneniya reproduktivnogo zdorovya zhenshchin fertilnogo vozrasta: avtoref. dis. ...kand. med. nauk; spets. 14.02.05 «sotsi-ologiya meditsiny». Volgograd. 2012:23.

Kamyshnikov VS. Kliniko-biokhimicheskaya laboratornaya diagnos­tika: spravochnik: v 2 t. T. 2. M.: Interpresservis. 2003:463.

Kulbaeva KZh, Gurkin YuA. Aktualnye voprosy detskoy, podrostkovoy ginekologii i yuvenilnogo akusherstva. Astana. 2008:137-141.

Lobodina IM. Matochnye krovotecheniya pubertatnogo perioda. Rep­­roduktivnoe zdorove detey i podrostkov. 2007;4:55-71.

Sultanova DA. Kliniko-diagnosticheskie osobennosti matochnykh krovotecheniy u devushek-podrostkov: dis. …kand. med. nauk; spets. 14.01.01 «akusherstvo i ginekologiya». Rostov-na-Donu. 2014:139.

Uvarova YeV. Reproduktivnoe zdorove devochek Rossii v nachale XXΙ veka. Akusherstvo i ginekologiya. 2006:27-30.

Palep-Singh M, Prentice A. Epidemiology of abnormal uterine bleeding. Best Practice and Res Clin Obstet and Gynecol. 2007;21(6):887-890.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження