Метаболічний синдром та інсулінорезистентність у хлопців з ожирінням

О. Хижняк, M. Minkov, R. Ratschmann, M. Zauner, І. Черевко, Ю. Караченцев

Анотація


Мета роботи — проаналізувати асоціацію деяких компонентів метаболічного синдрому (MС) з рівнем інсулінорезистентності та секреторної функції β­клітин підшлункової залози (ПЗ) у хлопців­підлітків з ожирінням.

Матеріали та методи. Обстежено 292 хлопчиків з надлишковою масою тіла та ожирінням (ІМТ > 95 %) віком 12—17 років. Оцінка антропометричних показників включала вимірювання зросту, маси тіла, обводу талії, артеріального тиску (АТ), визначення статевого дозрівання (стадії за Таннером). Зразки крові брали натще для визначення рівня глюкози в плазмі (FPG), інсуліну (IRI), показників ліпідного обміну в сироватці крові з використанням комерційних наборів (Roche Diagnostics GmbH). Чутливість до інсуліну і функцію β­клітин ПЗ оцінювали з використанням НОМА­калькулятора v.2.2. Статистичний аналіз виконаний з використанням сертифікованої програми SPSS (версія 9.0). Дані наведені у вигляді середнього і 95 % довірчого інтервалу. Р­значення менше 0,05 вважали статистично достовірним.

Результати та обговорення. Серед 292 обстежених підлітків артеріальна гіпертензія виявлена у 37,7 %, гіпертригліцеридемія — у 35,9 %, знижений рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) — у 31,9 %, порушення толерантності до глюкози — у 8,9 %, у 91,1 % хворих встановлено інсулінорезистентність (НОМА­%S < 100 %). За допомогою одномірного регресійного аналізу встановлено нелінійний зв’язок (r = 0,67, р = 0,0001) між чутливістю до інсуліну та функцією β­клітин ПЗ. У підлітків зі зниженою чутливістю тканин­мішеней до інсуліну (HOMA­%S < 100 %) статистично значуще частіше визначали підвищення рівня тригліцеридів (ТГ) — відношення шансів (ВШ) = 16,6 [16,4—16,8]; АТ — ВШ = 2,13 [1,2—6,09]; зниження рівня ЛПВЩ — ВШ = 3,36 [1,9—5,2]. Підвищення глікемії натще (≥ 6,1 ммоль/л) у підлітків з ожирінням асоційовано з напруженням секреторної функції β­клітин ПЗ – ВШ = 14,7 [10,3—19,1].

Висновки. Встановлено кореляційний зв’язок між чутливістю до інсуліну/функцією β­клітин ПЗ з такими компонентами MС, як рівень АТ, TГ, ЛПВЩ, FPG. У 15,4 % підлітків з ожирінням на тлі інсулінорезистентності та зниженої функціональної активності β­клітин не виявлено підвищеного АТ та дисліпопротеїнемії, що більш притаманно діагностичним критеріям переддіабету, а не MС. У 35,9 % хлопців­підлітків з ожирінням у поєднанні з інсулінорезистентністю та нормальною функцією ПЗ виявлено основні діагностичні ознаки MС, а саме: абдомінальне ожиріння, артеріальну гіпертензію, високий рівень TГ і низький — ЛПВЩ. Ці пацієнти перебувають у групі ризику розвитку в дорослому віці серцево­судинних ускладнень


Ключові слова


ожиріння; метаболічний синдром; інсулінорезистентність; пубертат

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bacha F., Saad R., Gungor N., Arslanian S.A. Are obesity-related metabolic risk factors modulated by the degree of insulin resistance in adolescents? // Diabetes Care. — 2006. — Vol. 29. — Р. 1599—1604.

Barlow S.E. Expert Committee: Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report // Pediatrics. — 2007. — Vol. 120. — Р. S164—S192.

DeBoer M.D. Obesity, systemic inflammation, and increased risk for cardiovascular disease and diabetes among adolescents: a need for screening tools to target interventions // Nutrition. — 2013. — Vol. 29. — Р. 379—386.

Ford E.S. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence // Diabetes Care. — 2005. — Vol. 28 (7). — Р. 1769—1778.

Franks P.W., Hanson R.L., Knowler W.C. et al. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors and premature death // N. Engl. J. Med. — 2010. — Vol. 362. — Р. 485—493.

Golley R.K., Magarey A.M., Steinbeck K.S. et al. Comparison of metabolic syndrome prevalence using six different definitions in overweight pre-pubertal children enrolled in a weight management study // Int. J. Obes. (Lond). — 2006. — Vol. 30. — Р. 853—860.

Haffner S.M. The metabolic syndrome: inflammation, diabetes mellitus, and cardiovascular disease // Am. J. Cardiol. — 2006. — Vol. 97 (2A). — Р. 3A—11A.

Hedley A.A., Ogden C.L., Johnson C.L. et al. Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999—2002 // J. Am. Medical Association. — 2004. — Vol. 291. — Р. 2847—2850.

Isomaa A., Almgren P., Tuomi T. et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome // Diabetes Care. — 2001. — Vol. 24 (4). — Р. 683—689.

McNeill A.M., Rosamond W.D., Girman C.J. et al. The metabolic syndrome and 11-year risk of incident cardiovascular disease in the Atherosclerosis Risk in Communities study // Diabetes Care. — 2005. — Vol. 28 (2). — Р. 385—390.

Pacifico L., Anania C., Martino F. et al. Management of metabolic syndrome in children and adolescents // Nutr. Metabol. Cardiovasc. Dis. — 2011. — Vol. 21. — Р. 455—466.

Park M.H., Falconer C., Viner R.M., Kinra S. The impact of childhood obesity on morbidity and mortality in adulthood: a systematic review // Obes Rev. — 2012. — Vol. 13. — Р. 985—1000.

Rosenberg B., Moran A., Sinaiko A.R. Insulin resistance (metabolic) syndrome in children // Panminerva Med. — 2005. — Vol. 47. — Р. 229—244.

Singh R., Shaw J., Zimmet P. Epidemiology of childhood type 2 diabetes in the developing world // Pediatric Diabetes. — 2004. — Vol. 5. — Р. 154—168.

Wang Y., Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight and obesity // Intern. J. Pediatric Obesity. — 2006. — Vol. 1. — Р. 11—25.

Weiss R., Dziura J., Burgert T.S. et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents // N. Engl. J. Med. — 2004. — Vol. 350. — Р. 2362—2374.

World Health Organization, Fight Childhood Obesity to prevent diabetes, say WHO and IDF [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004.

Zimmet P., Alberti K.G., Kaufmann F. et al. The metabolic syndrome in children and adolescents e an IDF consensus report // Pediatr Diabetes. — 2007. — Vol. 8. — Р. 299—306.

Zimmet P., Alberti K.G., Shaw J. Global and societal implications of the diabetes epidemic // Nature. — 2001. — Vol. 414. —

Р. 782—787.

Bacha F, Saad R, Gungor N, Arslanian SA. Are obesity-related metabolic risk factors modulated by the degree of insulin resistance in adolescents? Diabetes Care. 2006;29:1599-1604.

Barlow SE. Expert Committee: Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics. 2007;120:S164-S192.

DeBoer MD. Obesity, systemic inflammation, and increased risk for cardiovascular disease and diabetes among adolescents: a need for screening tools to target interventions. Nutrition. 2013;29:379-386.

Ford ES. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence. Diabetes Care. 2005;28(7):1769-1778.

Franks PW, Hanson RL, Knowler WC et al. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors and premature death. N Engl J Med. 2010;362:485-493.

Golley RK, Magarey AM, Steinbeck KS et al. Comparison of metabolic syndrome prevalence using six different definitions in overweight pre-pubertal children enrolled in a weight management study. Int J Obes (Lond). 2006;30:853-860.

Haffner SM. The metabolic syndrome: inflammation, diabetes mellitus, and cardiovascular disease. Am J Cardiol. 2006;97(2A):3A-11A.

Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL et al. Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999—2002. J Am Medical Association. 2004;291:2847-2850.

Isomaa A, Almgren P, Tuomi T et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care. 2001;24(4):683-689.

McNeill AM, Rosamond WD, Girman CJ et al. The metabolic syndrome and 11-year risk of incident cardiovascular disease in the Atherosclerosis Risk in Communities study. Diabetes Care. 2005;28(2):385-390.

Pacifico L, Anania C, Martino F et al. Management of metabolic syndrome in children and adolescents. Nutr Metabol Cardiovasc Dis. 2011;21:455-466.

Park MH, Falconer C, Viner RM, Kinra S. The impact of childhood obesity on morbidity and mortality in adulthood: a systematic review. Obes Rev. 2012;13:985-1000.

Rosenberg B, Moran A, Sinaiko AR. Insulin resistance (metabolic) syndrome in children. Panminerva Med. 2005;47:229-244.

Singh R, Shaw J, Zimmet P. Epidemiology of childhood type 2 diabetes in the developing world. Pediatric Diabetes. 2004;5:154-168.

Wang Y, Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight and obesity. Intern J Pediatric Obesity. 2006;1:11-25.

Weiss R, Dziura J, Burgert TS et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. N Engl J Med. 2004;350:2362-2374.

World Health Organization, Fight Childhood Obesity to prevent diabetes, say WHO and IDF [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004.

Zimmet P, Alberti KG, Kaufmann F et al. The metabolic syndrome in children and adolescents e an IDF consensus report. Pediatr Diabetes. 2007;8:299-306.

Zimmet P, Alberti KG, Shaw J. Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature. 2001;414:782-787.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021