Метаболічний синдром та інсулінорезистентність у хлопців з ожирінням

Автор(и)

  • О. Хижняк ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», Харків, Ukraine
  • M. Minkov Rudolfstiftung Hospital, Department of Pediatrics & Adolescent Medicine & Neonatology, Vienna, Austria
  • R. Ratschmann Rudolfstiftung Hospital, Department of Pediatrics & Adolescent Medicine & Neonatology, Vienna, Austria
  • M. Zauner Rudolfstiftung Hospital, Department of Pediatrics & Adolescent Medicine & Neonatology, Vienna, Austria
  • І. Черевко ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», Харків, Ukraine
  • Ю. Караченцев ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», Харків, Ukraine

Ключові слова:

ожиріння, метаболічний синдром, інсулінорезистентність, пубертат

Анотація

Мета роботи — проаналізувати асоціацію деяких компонентів метаболічного синдрому (MС) з рівнем інсулінорезистентності та секреторної функції β­клітин підшлункової залози (ПЗ) у хлопців­підлітків з ожирінням.

Матеріали та методи. Обстежено 292 хлопчиків з надлишковою масою тіла та ожирінням (ІМТ > 95 %) віком 12—17 років. Оцінка антропометричних показників включала вимірювання зросту, маси тіла, обводу талії, артеріального тиску (АТ), визначення статевого дозрівання (стадії за Таннером). Зразки крові брали натще для визначення рівня глюкози в плазмі (FPG), інсуліну (IRI), показників ліпідного обміну в сироватці крові з використанням комерційних наборів (Roche Diagnostics GmbH). Чутливість до інсуліну і функцію β­клітин ПЗ оцінювали з використанням НОМА­калькулятора v.2.2. Статистичний аналіз виконаний з використанням сертифікованої програми SPSS (версія 9.0). Дані наведені у вигляді середнього і 95 % довірчого інтервалу. Р­значення менше 0,05 вважали статистично достовірним.

Результати та обговорення. Серед 292 обстежених підлітків артеріальна гіпертензія виявлена у 37,7 %, гіпертригліцеридемія — у 35,9 %, знижений рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) — у 31,9 %, порушення толерантності до глюкози — у 8,9 %, у 91,1 % хворих встановлено інсулінорезистентність (НОМА­%S < 100 %). За допомогою одномірного регресійного аналізу встановлено нелінійний зв’язок (r = 0,67, р = 0,0001) між чутливістю до інсуліну та функцією β­клітин ПЗ. У підлітків зі зниженою чутливістю тканин­мішеней до інсуліну (HOMA­%S < 100 %) статистично значуще частіше визначали підвищення рівня тригліцеридів (ТГ) — відношення шансів (ВШ) = 16,6 [16,4—16,8]; АТ — ВШ = 2,13 [1,2—6,09]; зниження рівня ЛПВЩ — ВШ = 3,36 [1,9—5,2]. Підвищення глікемії натще (≥ 6,1 ммоль/л) у підлітків з ожирінням асоційовано з напруженням секреторної функції β­клітин ПЗ – ВШ = 14,7 [10,3—19,1].

Висновки. Встановлено кореляційний зв’язок між чутливістю до інсуліну/функцією β­клітин ПЗ з такими компонентами MС, як рівень АТ, TГ, ЛПВЩ, FPG. У 15,4 % підлітків з ожирінням на тлі інсулінорезистентності та зниженої функціональної активності β­клітин не виявлено підвищеного АТ та дисліпопротеїнемії, що більш притаманно діагностичним критеріям переддіабету, а не MС. У 35,9 % хлопців­підлітків з ожирінням у поєднанні з інсулінорезистентністю та нормальною функцією ПЗ виявлено основні діагностичні ознаки MС, а саме: абдомінальне ожиріння, артеріальну гіпертензію, високий рівень TГ і низький — ЛПВЩ. Ці пацієнти перебувають у групі ризику розвитку в дорослому віці серцево­судинних ускладнень

Біографії авторів

О. Хижняк, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», Харків

Хижняк Оксана Олегівна, д. мед. н., проф., зав. відділення вікової ендокринології

M. Minkov, Rudolfstiftung Hospital, Department of Pediatrics & Adolescent Medicine & Neonatology, Vienna

Мінков

І. Черевко, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», Харків

И. Черевко

Ю. Караченцев, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», Харків

Ю. Караченцев

Посилання

Bacha F., Saad R., Gungor N., Arslanian S.A. Are obesity-related metabolic risk factors modulated by the degree of insulin resistance in adolescents? // Diabetes Care. — 2006. — Vol. 29. — Р. 1599—1604.

Barlow S.E. Expert Committee: Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report // Pediatrics. — 2007. — Vol. 120. — Р. S164—S192.

DeBoer M.D. Obesity, systemic inflammation, and increased risk for cardiovascular disease and diabetes among adolescents: a need for screening tools to target interventions // Nutrition. — 2013. — Vol. 29. — Р. 379—386.

Ford E.S. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence // Diabetes Care. — 2005. — Vol. 28 (7). — Р. 1769—1778.

Franks P.W., Hanson R.L., Knowler W.C. et al. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors and premature death // N. Engl. J. Med. — 2010. — Vol. 362. — Р. 485—493.

Golley R.K., Magarey A.M., Steinbeck K.S. et al. Comparison of metabolic syndrome prevalence using six different definitions in overweight pre-pubertal children enrolled in a weight management study // Int. J. Obes. (Lond). — 2006. — Vol. 30. — Р. 853—860.

Haffner S.M. The metabolic syndrome: inflammation, diabetes mellitus, and cardiovascular disease // Am. J. Cardiol. — 2006. — Vol. 97 (2A). — Р. 3A—11A.

Hedley A.A., Ogden C.L., Johnson C.L. et al. Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999—2002 // J. Am. Medical Association. — 2004. — Vol. 291. — Р. 2847—2850.

Isomaa A., Almgren P., Tuomi T. et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome // Diabetes Care. — 2001. — Vol. 24 (4). — Р. 683—689.

McNeill A.M., Rosamond W.D., Girman C.J. et al. The metabolic syndrome and 11-year risk of incident cardiovascular disease in the Atherosclerosis Risk in Communities study // Diabetes Care. — 2005. — Vol. 28 (2). — Р. 385—390.

Pacifico L., Anania C., Martino F. et al. Management of metabolic syndrome in children and adolescents // Nutr. Metabol. Cardiovasc. Dis. — 2011. — Vol. 21. — Р. 455—466.

Park M.H., Falconer C., Viner R.M., Kinra S. The impact of childhood obesity on morbidity and mortality in adulthood: a systematic review // Obes Rev. — 2012. — Vol. 13. — Р. 985—1000.

Rosenberg B., Moran A., Sinaiko A.R. Insulin resistance (metabolic) syndrome in children // Panminerva Med. — 2005. — Vol. 47. — Р. 229—244.

Singh R., Shaw J., Zimmet P. Epidemiology of childhood type 2 diabetes in the developing world // Pediatric Diabetes. — 2004. — Vol. 5. — Р. 154—168.

Wang Y., Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight and obesity // Intern. J. Pediatric Obesity. — 2006. — Vol. 1. — Р. 11—25.

Weiss R., Dziura J., Burgert T.S. et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents // N. Engl. J. Med. — 2004. — Vol. 350. — Р. 2362—2374.

World Health Organization, Fight Childhood Obesity to prevent diabetes, say WHO and IDF [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004.

Zimmet P., Alberti K.G., Kaufmann F. et al. The metabolic syndrome in children and adolescents e an IDF consensus report // Pediatr Diabetes. — 2007. — Vol. 8. — Р. 299—306.

Zimmet P., Alberti K.G., Shaw J. Global and societal implications of the diabetes epidemic // Nature. — 2001. — Vol. 414. —

Р. 782—787.

Bacha F, Saad R, Gungor N, Arslanian SA. Are obesity-related metabolic risk factors modulated by the degree of insulin resistance in adolescents? Diabetes Care. 2006;29:1599-1604.

Barlow SE. Expert Committee: Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics. 2007;120:S164-S192.

DeBoer MD. Obesity, systemic inflammation, and increased risk for cardiovascular disease and diabetes among adolescents: a need for screening tools to target interventions. Nutrition. 2013;29:379-386.

Ford ES. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence. Diabetes Care. 2005;28(7):1769-1778.

Franks PW, Hanson RL, Knowler WC et al. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors and premature death. N Engl J Med. 2010;362:485-493.

Golley RK, Magarey AM, Steinbeck KS et al. Comparison of metabolic syndrome prevalence using six different definitions in overweight pre-pubertal children enrolled in a weight management study. Int J Obes (Lond). 2006;30:853-860.

Haffner SM. The metabolic syndrome: inflammation, diabetes mellitus, and cardiovascular disease. Am J Cardiol. 2006;97(2A):3A-11A.

Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL et al. Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999—2002. J Am Medical Association. 2004;291:2847-2850.

Isomaa A, Almgren P, Tuomi T et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care. 2001;24(4):683-689.

McNeill AM, Rosamond WD, Girman CJ et al. The metabolic syndrome and 11-year risk of incident cardiovascular disease in the Atherosclerosis Risk in Communities study. Diabetes Care. 2005;28(2):385-390.

Pacifico L, Anania C, Martino F et al. Management of metabolic syndrome in children and adolescents. Nutr Metabol Cardiovasc Dis. 2011;21:455-466.

Park MH, Falconer C, Viner RM, Kinra S. The impact of childhood obesity on morbidity and mortality in adulthood: a systematic review. Obes Rev. 2012;13:985-1000.

Rosenberg B, Moran A, Sinaiko AR. Insulin resistance (metabolic) syndrome in children. Panminerva Med. 2005;47:229-244.

Singh R, Shaw J, Zimmet P. Epidemiology of childhood type 2 diabetes in the developing world. Pediatric Diabetes. 2004;5:154-168.

Wang Y, Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight and obesity. Intern J Pediatric Obesity. 2006;1:11-25.

Weiss R, Dziura J, Burgert TS et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. N Engl J Med. 2004;350:2362-2374.

World Health Organization, Fight Childhood Obesity to prevent diabetes, say WHO and IDF [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004.

Zimmet P, Alberti KG, Kaufmann F et al. The metabolic syndrome in children and adolescents e an IDF consensus report. Pediatr Diabetes. 2007;8:299-306.

Zimmet P, Alberti KG, Shaw J. Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature. 2001;414:782-787.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження