Ефективність лікування дівчат- підлітків із первинною олігоменореєю

Н. О. Удовікова

Анотація


Мета роботи — вивчити ефективність застосування вдосконаленого комплексу негормонального лікування в дівчат­підлітків із первинною олігоменореєю (І ОМ).

Матеріали та методи. 126 хворих віком 13—17 років із І ОМ методом рандомізації розподілили на дві групи: І — основна (n = 64), пацієнти якої додатково отримували вдосконалений комплекс (дієтотерапію, спіронолактон по 25 мг двічі на добу протягом 10 діб із двома повторними курсами (із 16­го дня менструального циклу), метформін по 500 мг двічі на добу протягом 3 місяців), ІІ — група порівняння (n = 62), отримували лише загальноприйняту терапію згідно із протоколами (наказ МОЗ України від 15.07.2011 р. № 417) — ультрафонофорез токоферолу ацетату на низ живота № 10, фолієву кислоту по 0,001 мг тричі на добу протягом 14 діб, глутамінову кислоту по 25 мг двічі на добу протягом 1 місяця, а також гомеопатичний препарат «Дисменорм» (Agnus castus, Pulsatilla DЗ, Rosmarini officianlis D2, Apis mellifica DЗ) по 2 таблетки тричі на добу протягом 3 місяців. Задовільним вважали результат лікування, коли в пацієнтки на тлі проведеної терапії з’являлися регулярні менструації та зберігалися впродовж 1 року, незадовільним результатом — збереження І ОМ.

Результати та обговорення. Підвищення ефективності лікування хворих з І ОМ у разі використання вдосконаленого комплексу негормональної терапії забезпечує збільшення частоти відмінних результатів лікування через 3 місяці — до 90,3 % у хворих основної групи порівняно з 78,0 % дівчат із групою порівняння з тривалістю І ОМ до 2 років, а через 1 рік — до 80,0 % порівняно з 73,1 %. Зі збільшенням тривалості ОМ частота відмінних результатів терапії підвищується через 3 місяці до 79,3 % порівняно з 58,9 %, а через 1 рік — до 69,8 % порівняно з 51,4 %.

Висновки. Результати дослідження свідчать про доцільність додавання до традиційної негормональної терапії в дівчат­підлітків із І ОМ спіронолактону, метформіну й дієтотерапії, що сприяє підвищенню ефективності лікування. У пацієнток із тривалістю І ОМ до 2 років застосування вдосконаленого комплексу негормональної терапії порівняно із традиційною терапією забезпечує підвищення частоти відмінних результатів лікування через 3 місяці до 90,3 % порівняно з 78,0 % та через 1 рік до 80,0 % порівняно з 73,1 %; а у хворих із тривалістю І ОМ 2 роки і більше — через 3 місяці до 79,3 % порівняно з 58,9 % та через 1 рік до 69,8 % порівняно з 51,4 %.

Доведено, що ранній початок лікування підвищує ефективність негормональної терапії.


Ключові слова


дівчата-підлітки; первинна олігоменорея; негормональне лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Амбарцумян Т.Ж. Особенности нарушений менструальной функции и их коррекция у девочек-подростков с дисфункцией щитовидной железы: автореф. дис. ...канд. мед. наук: спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекология» / Волгоградский государственный медицинский университет. — Волгоград, 2007. — 25 с.

Андрієць О. А. Порушення менструальної функції серед дівчат Буковини // Розлади менструальної функції у дівчат-підлітків та їх віддалені наслідки: Матеріали наук.-практ. конф. — Х., 2008. — С. 9—11.

Антипина Н. Н. Состояние репродуктивной системы у девочек и женщин с нарушением менструальной функции (МФ) на фоне хронического тонзиллита (ХТ): автореф. дис. …д-ра мед. наук. — М., 2004. — 210 с.

Буштырева И.О., Феоктистова Т.Е., Мирошниченко С.А. Анализ соматического статуса у девочек-подростков при олигоменорее // Мать и дитя: тезисы XI Всерос. науч. форума. — М., 2010. — С. 324.

Виявлення розладів функції статевої системи та їх профілактика у дівчаток у сучасних умовах: метод. рек. / ДУ «ІОЗДП АМНУ»; уклад.: С.О. Левенець та ін. — К., 2011. — 20 с.

Дємєнкова І.Г., Удовікова Н.О. Роль спадковості у виникненні первинної олігоменореї // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. — 2015. — № 2 (16). — С. 97—99.

Левенец С.А., Удовикова Н.А. Факторы риска и отдаленные последствия первичной олигоменореи // Бъдещите изследвания-2014: материалы X междунар. науч.-практ. конф. — Т. 36, Лекарство. — София, 2014. — С. 9—12.

Левенец С.А., Дынник В.А., Начетова Т.А. Нарушения менструальной функции у девочек—подростков. — Х.: Точка, 2012. — 196 с.

Левенець С.О., Начьотова Т.А., Перевозчиков В.В. та ін. Поширеність розладів функції статевої системи серед сучасних дівчаток та дівчат-підлітків та чинники ризику їх виникнення // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2010. — № 6. — С. 94—96.

Можейко Л.Ф., Гузей И.А. Клиническая эффективность препарата «Дисменорм» в комплексной терапии нарушений менструального цикла у подростков // Здравоохранение. — 2015. — № 2. — С. 62—64.

Начетова Т.А. Отдаленная эффективность негормональной терапии у девочек-подростков с вторичной аменореей // Буковинський медичний вісник. — 2012. — № 3 (63), ч. 1. — С. 59—61.

Паращук Ю.С., Лісова М.А., Зобіна Л.Ю. Реалізація репродуктивного потенціалу в жінок із порушенням менструальної функції в анамнезі // Здоровье женщины. — 2009. — № 8. — С. 152—155.

Пугина Е.В., Храмова Е.Е., Долгих В.В., Кулеш Д.В. Нарушения ритма менструаций у девушек с вегетативной дисфункцией // Мать и дитя: материалы IX юбилейного всерос. науч. форума. — М., 2009. — С. 167.

Arentz S. et al. Herbal medicine for the management of polycystic ovary syndrome (PCOS) and associated oligo/amenorrhoea and hyperandrogenism; a review of the laboratory evidence for effects with corroborative clinical findings // BMC Complement Altern Med. — 2014. — N 18. — P. 511.

De Leo V. et al. Metformin treatment is effective in obese teenage girls with PCOS // Hum. Reprod. — 2006. — N 9. — P. 2252—2256.

van Die M.D. et al. Vitex agnus-castus extracts for female reproductive disorders: a systematic review of clinical trials // Planta Med. — 2013. — Vol. 79, N 7. — P. 562—775.

Viollet B., Foretz M. Revisiting the mechanisms of metformin action in the liver // Ann. Endokrinоl. (Paris). — 2013. — Vol. 74 (2). — P. 123—129.

Zulian E. et al. Spironolactone in treatment of polycystic ovary syndrome: effects on clinical features, insulin sensitivity and lipid profile // J. Endocrinol. Invest. — 2005. — N 28. — P. 49—50.

Аmbardzumyan TJ. Features menstrual dysfunction and their correction in girls-teenagers with thyroid dysfunction. Synopsis dissertation ....Cand of Sciences: spec. 14.00.01 «Obstetrics and Gynecology» / TG Аmbardzumyan; Volgograd State Medical University. – Volgograd, 2007:25.

Andryets A. Violation menstrualnoy function Among devushek Bukovynu. Menstrualnoy function disorders in adolescents and devochek-s otdalennыe consequences: materіalinauk.-pract. conf.Kharkiv.2008:9-11.

Antipina NN. Condition of the reproductive system in girls and women in violation of menstrual function (MF) on the background of chronic tonsillitis (HT): synopsisdissertation ... dr. med. sciences.Moscow. 2004:210.

Bushtyreva IO, Feoktistov TE, Miroshnichenko SA. Analysis of somatic status in adolescent girls with oligomenorrhea. Mother and child: theses XI All-Russia. scientific. offline. Moscov. 2010:324.

Levenets SO, Dunnik VA, Perevozchikov VV et al. Identify violations Sexual function s systems and prevention in devochek in modern conditions: methodical recommendations. SI «ICAHC AMSU»;Kiev. 2011:20.

Demenkova IG, Udovikova NA. The role of heredity in the formation of primary oligomenorrhea. Aktualnі power pedіatrії, obstetrics is the gіnekologії. 2015;2(16):97-99.

Levenets SA, Udovikova NA. Risk factors and long-term consequences of primary oligomenorrhea. Medicine. 2014;36:9-12.

Levenets SA, Dynnik VA, Nachetova TA. Disorders of menstrual function in adolescent girls. Kharkiv: Point, 2012:196p.

Levenets SO, Nachetova TA, Perevozchikov VV et al. Prevalence of disorders in reproductive system function in little and adolescent girls and risk factors for their development. Pediatrics, Obstetrics and gynekology. 2010;6:94-96.

Mozheiko LF, Guzey IA. Clinical efficacy of dysmenorm in adolescentcomplex management for menstrual cycledisorders. Health. 2015;2:62-64.

Nachotova TA. Long-term efficiency of non-hormonal treatment in adolescent girls with secondary amenorrhea. Bukovynska medichny news. 2012;3(63):59-61.

Paraschuk YS, Lesovaya MA, Zobina LV. Realisation of reprodactiv potential in wimen with menstrual desoders in anamnesis. Health of woman .2009;8(44):152-154.

Pugina EV, Khramova EE, Dolgikh VV, Kulesh DV. Violations menstrual rhythm in women with autonomic dysfunction. Mother and Child: materials IX anniversary proc. scientific. foruma. Moscov. 2009:167.

Arentz S et al. Herbal medicine for the management of polycystic ovary syndrome (PCOS) and associated oligo/amenorrhoea and hyperandrogenism; a review of the laboratory evidence for effects with corroborative clinical findings. BMC Complement Altern Med. 2014;18:511.

De Leo V et al. Metformin treatment is effective in obese teenage girls with PCOS. Hum Reprod. 2006;9:2252-2256.

Van Die MD et al. Vitex agnus-castus extracts for female reproductive disorders: a systematic review of clinical trials. Planta Med. 2013;79(7):562-775.

Viollet B, Foretz M. Revisiting the mechanisms of metformin action in the liver. Ann Endokrinоl (Paris). 2013;74(2):123-129.

Zulian E et al. Spironolactone in treatment of polycystic ovary syndrome: effects on clinical features, insulin sensitivity and lipid profile. J Endocrinol Invest. 2005;28:49-50.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019