Гормональні маркери ремоделювання міокарда лівого шлуночка в дітей із рецидивним бронхітом

Г. О. Леженко, О. Є. Пашкова

Анотація


Мета роботи — визначити гормональні маркери ремоделювання міокарда лівого шлуночка у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт.

Матеріали та методи. Обстежено 103 дитини, хворих на рецидивуючий бронхіт, у віці від 5 до 16 років (середній вік – (10,4 ± 1,3) року). Проводили допплерехокардіографічне дослідження з визначенням геометрії міокарда лівого шлуночка. У сироватці крові визначали вміст трансформуючого фактора росту бета (ТФР­β1), інсуліноподібного фактора росту­1 (ІФР­1), інсуліну, кортизолу, альдостерону та ангіотензину II.

Результати та обговорення. Встановлено, що ремоделювання міокарда лівого шлуночка, яке спостерігається у 50 % хворих на рецидивуючий бронхіт, відбувається на тлі активації синтезу ІФР­1, ангіотензину ІІ та альдостерону з одночасним зниженням вмісту інсуліну та кортизолу. Підвищення активності ангіотензин­альдостеронової системи у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, передує процесам ремоделювання серця і зростає в міру розвитку гіпертрофії міокарда лівого шлуночка.

Висновки. Формування ремоделювання міокарда лівого шлуночка у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, відбувається на тлі активації синтезу ІФР­1 та підвищення вмісту в сироватці крові ангіотензину ІІ й альдостерону. У дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, має місце зниження секреції інсуліну та кортизолу, що можливо розглядати в якості предикторів ремоделювання міокарда лівого шлуночка. Визначення вмісту даних гормонів у сироватці крові дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, може бути використане як ранні маркери ознак ремоделювання міокарда лівого шлуночка.


Ключові слова


рецидивуючий бронхіт; ремоделювання міокарда лівого шлуночка; гормони; діти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абатуров А.Е., Больбот Ю.К., Височина И.Л., Токарева Н.М. Частые респираторные заболевания и рецидивирующий бронхит у детей. — К., 2011. — 172 с.

Антипкин Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманец Т.Р. Рецидивирующий бронхит у детей: дискуссионные вопросы // Здоров’я України. — 2008. — № 18. — С. 19—21.

Бекетова Г.В., Головня Н.І., Савінова К.Б. Рецидивуючий бронхіт, як екозалежна патологія. Здоров’язберігаючі підходи до лікування (клінічна лекція) // Чорнобиль: екологія і здоров’я. Науково-практичний збірник. — За загальною редакцією Ю.І. Бандажевського. — Іванків, 2016. — Вип. 4. — С. 72—83.

Казак С.С. Вторичные кардиомиопатии у детей и подростков: взгляд на проблему // Нов. мед. и фармации. — 2005. — № 6. — С. 19—22.

Кобец Т.B. Патогенетическая терапия острых бронхитов у детей // Medicus Amicus. — 2005. — № 5 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.drcobez.narod.ru/lek_ptgbr01.htm.

Лапшина Л.А., Кравчун П.Г., Лепеева Е.А. Роль альдостерона в процессе ремоделирования миокарда // Український кардіологічний журнал. — 2006. — № 2. — С. 90—95.

Михайлис А.А., Андрощук О.О., Беланова Н.Е. и др. Патофизиологические основы метаболической кардиопротекции // Здоровье и образование в XXI веке. — 2009. — № 3. — С. 260—265.

Наказ МОЗ України від 31 січня 2005 р. № 18 «Протокол лікування дітей з гострими бронхітами».

Пикула О.И., Самороднова Е.А. Этиология и патогенез рецидивирующих бронхитов у детей // Казанский медицинский журнал. — 2002. — № 2. — С. 128—130.

Сангаджиева В.Ш., Черкасов Н.С. Состояние сердечной деятельности у детей часто болеющих острыми респираторными заболеваниями // Педиатрия. — 2008. — № 3. — С. 147—148.

Baojian Xue, Terry G.B., Yang Yu. Central interactions of aldosterone and angiotensin II in aldosterone- and angiotensin II-induced hypertension // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. — 2011. — Vol. 300, N 2. — P. H555—H564.

Bujak M., Frangogiannis N.G. The role of TGF-β signaling in myocardial infarction and cardiac remodeling // Cardiovasc. Res. — 2007. — Vol. 74, issue 2. — P. 184—195.

Daniels S.R., Kimball T.R., Morrison J.A. et al. Indexing left ventricular mass to account for differences in body size in children and adolescents without cardiovascular disease // Am. J. Cardiol. — 1995. — Vol. 76. — P. 699—701.

Jackson R., Tilokee E.L., Latham N. et al. Genetic Enhancement of Insulin-Like Growth Factor-1 in Human Cardiac Stem Cells Prevents Cell Death and Enhances Ischemic Myocardial Repair // Circulation. — 2013. — Vol. 128. — P. A15302.

Latini R., Masson S., Staszewsky L., Barlera S. Neurohormonal modulation in heart failure of ischemic etiology: Correlates with left ventricular remodeling // Current heart failure reports. — 2006. — Vol. 3, N 4. — P. 157—163.

Pacurari M., Kafoury R., Tchounwou P.B., Ndebele K.l. The Renin-Angiotensin-aldosterone system in vascular inflammation and remodeling // International journal of inflammation. — 2014. — Vol. 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //dx.doi.org/10.1155/2014/689360

Patrick L. Carolan. Bronchitis, Acute and Chronic. Available at: http: //www.emedicine.com/ ped/topic288.htm Oct 30, 2006.

Troncoso R., Díaz-Elizondol J., Espinoza S.P. et al. Regulation of cardiac autophagy by insulin-like growth factor 1 // IUBMB Life. — 2013. — Vol. 65. — P. 593—601.

Weigl J.A., Puppe W., Belke O. et аl. The descriptive epidemiology of severe lower respiratory tract infections in children in Kiel, Germany // Klin. Padietr. — 2005. — Vol. 217 (5). — P. 259—267.

Zhi-Hua Zhang, Yang Yu, Shun-Guang Weil, Felder R.B. Aldosterone-induced brain MAPK signaling and sympathetic excitation are angiotensin II type-1 receptor dependent // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. — 2012. — Vol. 302 (3). — P. H742—H751.

Abaturov AE, Bol’bot YuK, Visochina IL, Tokareva NM. Chasty’e respiratorny’e zabolevaniya i recidiviruyushhij bronhit u detej. K. 2011:172s.

Antipkin YuG, Lapshin VF, Umanec TR. Recidiviruyushhij bronhit u detej: diskussionny’e voprosy’. Zdorov’ya Ukraїni. 2008;18: 19-21.

Beketova GV, Golovnya NІ, Savіnova KB. Recidivuyuchij bronhіt, yak ekozalezhna patologіya. Zdorov’ya zberїgayuchі pіdhodi do lіkuvannya (klіnіchna lekcіya). Chornobil’: ekologіya і zdorov’ya. Naukovo-praktichnij zbіrnik. – Za zagal’noyu redakcієyu YuІ Bandazhevs’kogo. – Іvankіv. 2016;4:72-83.

Kazak SS. Vtorichny’e kardiomiopatii u detej i podrostkov: vzglyad na problemu. Nov. med. i farmacii. 2005;6:19-22.

Kobec TB. Patogeneticheskaya terapiya ostry’h bronhitov u detej. Medicus Amicus. 2005;5. [E’lektronny’j resurs]. Rezhim dostupu: http://www.drcobez.narod.ru/lek_ptgbr01.htm.

Lapshina LA., Kravchun PG, Lepeeva EA. Rol’ al’dosterona v processe remodelirovaniya miokarda. Ukraїns’kij kardіologіchnij zhurnal. 2006;2:90-95;

Mihajlis A.A., Androshhuk OO, Belanova NE i dr. Patofiziologicheskie osnovy’ metabolicheskoj kardioprotekcii. Zdorov’e i obrazovanie v XXI veke. 2009;3:260-265.

Nakaz MOZ Ukraїni vіd 31 sіchnya 2005 r. № 18 «Protokol lіkuvannya dіtej z gostrimi bronhіtami».

Pikula OI, Samorodnova EA. E’tiologiya i patogenez recidiviruyushhih bronhitov u detej. Kazanskij medicinskij zhurnal. 2002;2:128-130.

Sangadzhieva VSh, Cherkasov NS. Sostoyanie serdechnoj deyatel’nosti u detej chasto boleyushhih ostry’mi respiratorny’mi zabolevaniyami. Pediatriya. 2008;3:147-148.

Baojian Xue, Terry GB, Yang Yu. Central interactions of aldosterone and angiotensin II in aldosterone- and angiotensin II-induced hypertension. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011;300(2):H555-H564.

Bujak M, Frangogiannis NG. The role of TGF-β signaling in myocardial infarction and cardiac remodeling. Cardiovasc Res. 2007;74 issue 2:184-195.

Daniels SR, Kimball TR, Morrison JA et al. Indexing left ventricular mass to account for differences in body size in children and adolescents without cardiovascular disease. Am J Cardiol. 1995;76:699-701.

Jackson R, Tilokee EL, Latham N et al. Genetic Enhancement of Insulin-Like Growth Factor-1 in Human Cardiac Stem Cells Prevents Cell Death and Enhances Ischemic Myocardial Repair. Circulation. 2013;128:A15302.

Latini R, Masson S, Staszewsky L, Barlera S. Neurohormonal modulation in heart failure of ischemic etiology: Correlates with left ventricular remodeling. Current heart failure reports. 2006;3(4):157-163.

Pacurari M, Kafoury R, Tchounwou PB, Ndebele Kl. The Renin-Angiotensin-aldosterone system in vascular inflammation and remodeling. International journal of inflammation. 2014;2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //dx.doi.org/10.1155/2014/689360

Patrick L. Carolan. Bronchitis, Acute and Chronic. Available at: http: //www.emedicine.com/ ped/topic288.htm Oct 30, 2006.

Troncoso R, Díaz-Elizondol J, Espinoza SP et al. Regulation of cardiac autophagy by insulin-like growth factor 1. IUBMB Life. 2013;65:593-601.

Weigl JA, Puppe W, Belke O et аl. The descriptive epidemiology of severe lower respiratory tract infections in children in Kiel, Germany. Klin Padietr. 2005;217(5):259-267.

Zhi-Hua Zhang, Yang Yu, Shun-Guang Weil, Felder RB. Aldosterone-induced brain MAPK signaling and sympathetic excitation are angiotensin II type-1 receptor dependent. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2012;302(3):H742-H751.
© Український журнал дитячої ендокринології, 2019
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2019