DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2020-4-8

Шляхи просування та поширення наукових результатів дослідницьких робіт у професійний соціум за напрямом «дитяча діабетологія» (огляд літератури та власний досвід)

M. L. Vodolazhskyi, T. P. Sydorenko, T. V. Fomina, T. V. Koshman

Анотація


Мета — вдосконалити науково‑інформаційне забезпечення фахівців, які здійснюють медичну допомогу дітям і підліткам, хворим на цукровий діабет.

Матеріали та методи. Об’єкт дослідження: засоби наукових комунікацій (статті, тези доповідей, дані Центру медичної статистики МОЗ України, зміст яких стосувався медико‑соціальних проблем дитячої діабетології, за період 2001 — 2018 рр.), стан і тенденції розвитку проблеми трансферу результатів наукових досліджень (теоретичні аспекти), шляхи поширення результатів наукових досліджень з дитячої діабетології, проведених науковцями ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» у професійному соціумі (практичні аспекти). Застосовано методи інформаційної аналітики.

Результати. Узагальнено літературні дані щодо актуальних проблем трансферу знань і технологій у професійне медичне середовище, досліджено наукові комунікації з поширення інформації про результати наукових досліджень, проведених у дитячій діабетології. За результатами аналізу власного досвіду встановлено структуру просування наукового результату в дитячій ендокринології (трансфер нових знань і створених інноваційних технологій).

Висновки. Просування наукового результату в дитячій ендокринології (трансфер нових знань і створених інноваційних технологій) здійснюється через дифузію інформації про результати дослідницьких робіт у професійне середовище із застосуванням різних наукових комунікацій. Обмін інформацією передбачає юридичний супровід відносин між розробниками нових медичних технологій та споживачами. Подальші дослідження цієї проблеми допоможуть удосконалити процес трансферу знань і технологій не лише за окремими клінічними напрямами педіатрії, а й в цілому в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.

 


Ключові слова


діти та підлітки; цукровий діабет; дитяча ендокринологія; трансфер результатів наукових досліджень

Повний текст:

PDF

Посилання


Artamonova NO. Informatsiine zabezpechennia transferu medychnykh tekhnolohii yak suchasnyi komunikatsiinyi mekhanizm innovatsiinoi diialnosti. Bibliotekoznavstvo Dokumentoznavstvo Informolohiia. 2009;3:56-66. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2009_3_6 [in Ukrainian].

Bilous OIu. Derzhavne rehuliuvannia v sferi transferu znan ta tekhnolohii yak chynnyk innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Visn sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. 2015;2 (57). S. 100-107. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_13 [in Ukrainian].

Vankovych LIa. Dyfuziia innovatsii yak instrument upravlinnia innovatsiinym protsesom. Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: problemy komertsializatsii naukovo-tekhnichnykh rozrobok: tezy dop VII Mizhnar nauk-prakt konf. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2018:22-24 [in Ukrainian].

Veselovskyi MIa, Mylkevych DA. Problemы kommertsyalyzatsyy ynnovatsyi v medytsynskoi promыshlennosty. Vestn AHTU Ser Эkonomyka. 2019;2:50-57. Rezhym dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kommertsializatsii-innovatsiy-v-meditsinskoy-promyshlennosti [in Russian].

Danylenko IuA. Kharakterystyky ta klasyfikatsii innovatsii ta innovatsiinoho protsesu. Nauka ta innovatsii. 2018;14(3):15-30 [in Ukrainian].

Duda NI, Boiarynova KO. Problemy komertsializatsii innovatsiinykh rozrobok dlia pidpryiemstv sfery okhorony zdorov’ia. Molodyi vchenyi. 2016;12.1:726-729. Rezhym dostupu: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/171.pdf [in Ukrainian].

Klishch IM, Marushchak MI, Krynytska IIa, Habor HH. Osoblyvosti vprovadzhennia protsesu komertsializatsii rezultativ naukovykh doslidzhen u zakladakh vyshchoi medychnoi osvity. Medychna osvita. 2018;4:48-50 [in Ukrainian].

Koreniev MM, Vodolazhskyi ML, Sydorenko TP, Fomina TV, Koshman TV. Aktualni pytannia transferu innovatsiinykh medychnykh tekhnolohii v haluzi okhorony zdorov’ia ditei ta pidlitkiv. Perynatolohiia ta pediatriia. 2017;3 (71):70-73 [in Ukrainian].

Misiats A. Innovatsiini tekhnolohii v diialnosti zakladu okhorony zdorov’ia. Aktualni problemy menedzhmentu ta publichnoho upravlinnia v umovakh innovatsiinoho rozvytku ekonomiky: materialy dop. Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. z mizhnar. uchastiu. Ternopil, 2020. Rezhym dostupu: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38903/1/331.pdf [in Ukrainian].

Muzychenko PF. Transfer innovacij v medicinu i sovremennye metody rascheta jekonomicheskoj jeffektivnosti. Travma. 2016;17(1):59-66. Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2016_17_1_11 [in Russian].

Nahorniak HS. Metodychnyi posibnyk dlia provedennia lektsiinykh zaniat z dystsypliny «Transfer tekhnolohii» (dlia studentiv-mahistriv dennoi formy navchannia napriamu «Menedzhment» spetsializatsii «Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu»). Ternopil: TNTU, 2017. 276 s [in Ukrainian].

Naukovyi menedzhment v medytsyni. Naukovyi tsentr «Veritas». Robota na pozytyvnyi rezultat. Rezhym dostupu: http://angio-veritas.com/innovatsiji/naukovo-innovatsijnyj-menedzhment/naukovyj-menedzhment-v-medytsyni/ [in Ukrainian].

Nesen LM, Nesen VV. Informatsiina vzaiemodiia v innovatsiinykh protsesakh. Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: problemy, perspektyvy, ryzyky: tezy dop III Mizhnar nauk-prakt konf. Lviv, 2010. Rezhym dostupu: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8295/Inform%20vzaiemodiia%20v %20innovats%20protsesakh.pdf?sequence=2&isAllowed=y [in Ukrainian].

Petrukh OA. Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku sfery okhorony zdorov’ia Ukrainy: Avtoref. dys.... kand. ekon. nauk: 08.00.03 «Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom». Lviv, 2019. 20 s [in Ukrainian].

Pohribnyi DI. Hospodarsko-pravove rehuliuvannia vidnosyn u sferi transferu tekhnolohii. Pravo ta innovatsii. 2013;4:27-41. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2013_4_5 [in Ukrainian].

Svintsitskyi A.S, Vysotska OI. Aktualni pytannia shchodo vprovadzhennia medychnykh innovatsiinykh tekhnolohii u zakladakh okhorony zdorov’ia. Praktykuiuchyi likar. 2015;1:7-13. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2015_1_4 [in Ukrainian].

Sypabekov CZh, Tulembaev AN. Osobennosti innovacionnoj dejatel’nosti v medicine. Nejrohirurgija i nevrologija Kazahstana. 2015;3 (40):3-10. Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-meditsine [in Russian].

Shevchuk VV. Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy: Avtoref. dys… kand. nauk z derzh. upravlinnia: spets. 25.00.02 «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia». Mykolaiv, 2017:23 [in Ukrainian].

Yurynets ZV, Petrukh OA. Napriamy derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku sfery okhorony zdorov’ia Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2018;22:116-121 [in Ukrainian].
© Український журнал дитячої ендокринології, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021